Urząd Miejski w Łomiankach

https://www.lomianki.pl/pl/dla-mieszkancow/zalatw-sprawe-w-urzedzi/numery-kont-bankowych/8961,Informacja-o-numerach-rachunkow-bankowych.html
14.07.2024, 18:28

Informacja o numerach rachunków bankowych

 

  • 63 8009 0007 0000 1658 2001 0001 – rachunek dochodów Urzędu Miejskiego (rachunek dochodów Urzędu Miejskiego (wpłaty podatków : od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych- zobowiązań podatkowych powstających  w wyniku  złożenia deklaracji  oraz   wpłaty opłat: skarbowej, za zaświadczenia wydawane z akt ewidencji ludności, za udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, za udostępnianie informacji publicznej, za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, za zajęcie pasa drogowego, adiacenckie, mandaty, wpłaty za dzierżawę, najem, opłaty za miejsce na cmentarzu, opłaty za materiały przetargowe, opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu, wpłaty z tytułu kar i opłat za usunięcie drzew i krzewów...), opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, 
  • 45 8009 0007 0000 3014 2001 0002 – rachunek bieżący budżetu Gminy Łomianki (dotacje, subwencje, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, dochody realizowane przez urzędy skarbowe),
  • 17 8009 0007 0000 0606 2001 0002 – rachunek bieżący Urzędu Miejskiego – inwestycje,  
  • 60 8009 0007 0000 0576 2001 0009 – rachunek sum depozytowych Urzędu Miejskiego – depozyt (wadia, kaucje gwarancyjne, zabezpieczenie należytego wykonania umów, operaty szacunkowe),
  •  79 8009 0007 0000 1658 2001 0101 – wydatki Urzędu.

FORMY PŁATNOŚCI PODATKÓW I OPŁAT.

1. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na indywidualne rachunki bankowe. Można go pobrać po podaniu numeru PESEL na stronie internetowej https://lomianki.esog.pl/op,uiban,1,1.html

2. Wpłaty podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości – zobowiązań  podatkowych powstających w wyniku doręczenia decyzji ustalających wysokość tych zobowiązań – należy uiszczać na indywidualne rachunki bankowe.

3. Wpłaty podatków można dokonywać bezpośrednio w formie gotówkowej w Mazowieckim Banku Spółdzielczym, Łomianki ul. Szpitalna 8, w drodze inkasa lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Łomiankach.

4. Podatnicy przesyłający przelewy pieniężne z zagranicy powinni w treści dyspozycji wybrać formę określenia OUR – zleceniodawca, co oznacza, że do pokrycia prowizji i opłat banku oraz kosztów banków pośredniczących zobowiązany jest zleceniodawca przekazu, tym samym organ podatkowy otrzyma całą kwotę przekazu.

 

 

 


 

Opcje strony