Oficjalny Serwis Informacyjny

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

PODSTAWA PRAWNA
art. 71, 73 ust. 1 i art. 74 ustawy z 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek podmiotu podejmującego realizację przedsięwzięcia (inwestora lub pełnomocnika) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

2.

  1. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko) lub
  2. Karta informacyjna przedsięwzięcia (gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu - w trybie art. 69), lub
  3. Karta informacyjna przedsięwzięcia (w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko),

w trzech egzemplarzach wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych (3 egz.)

3.

  1. Kopia mapy ewidencyjnej w skali 1: ....... (poświadczona przez właściwy organ oraz obejmująca obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie) lub
  2. Mapa sytuacyjno - wysokościowa sporządzona w skali ............. obejmująca obszar na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (dla przedsięwzięć ubiegających się o koncesje geologiczne lub decyzje określające szczegółowe warunki wydobywania kopalin)

4. Wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na którym będzie oddziaływane przedsięwzięcie.

W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika inwestora należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa zgodnie z art. 33 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

OPŁATY:
Opłata skarbowa za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wynosi 205 zł (ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej - Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635 ze zm.).

Opcje strony

do góry