Oficjalny Serwis Informacyjny

Gminny Program Gromadzenia Wody

Ważne

Rozpoczęcie realizacji inwestycji nie może nastąpić przed zawarciem umowy z gminą o udzielenie dotacji celowej

Od stycznia 2023 r. można składać wnioski do Gminnego Programu Gromadzenia Wody.
Wnioski przyjmowane są do 31 sierpnia  br.

Zasady udzielania dotacji celowej z budżetu gminy, reguluje Uchwała nr XXVI/224/2020 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Łomianki w ramach Gminnego Programu Gromadzenia Wody.

Dotacje celowe udzielane są na:

 • zakup i montaż przydomowego, naziemnego zbiornika na deszczówkę i wody roztopowe,
 • budowę przydomowego ogrodu deszczowego.

Program skierowany jest do:

 • osób fizycznych,
 • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
 • osób prawnych,
 • wspólnot mieszkaniowych,
 • jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi osobami prawnymi.

Wnioskodawca może uzyskać 80% kosztów zakupu, montażu lub budowy nowej infrastruktury z zakresu małej retencji określonej w Programie, jednak nie więcej niż 1.000,00 zł.

Pełna dokumentacja Gminnego Programu Gromadzenia Wody wraz z wszystkimi formularzami dostępna jest:

Instrukcja Gminnego Programu Gromadzenia Wody 

KROK 1.
SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI

 1. Wniosek o udzielenie dotacji celowej.
 2. Opis przedsięwzięcia określający jej zakres rzeczowo – finansowy oraz stan istniejący (dokumentacja fotograficzna, opis techniczny inwestycji, wnioskowana kwota dotacji),
 3. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością.
 4. Oświadczenie dotyczące podatku od towarów i usług – jeśli dotyczy.
 5. Wszystkie zaświadczenia i informacje dotyczące pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie – dotyczy przedsiębiorców.
 6. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wnioskodawcy - jeśli dotyczy.

KROK 2
ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW W URZĘDZIE

 1. Termin składania wniosków o udzielenie dotacji celowej mija 31 sierpnia roku, w którym ma być realizowana inwestycja.
 2. Miejsce składania wniosków o udzielenie dotacji celowej: Urząd Miejski w Łomiankach, ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki.
 3. Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Łomiankach - ul. Warszawska 71, 05-092 Łomianki pok. 5 (tel. 22 76 86 224)

KROK 3
WERYFIKACJA DOKUMENTACJI

 1. Weryfikacja wniosku o udzielenie dotacji oraz ewentualne poprawki.
 2. Zaproszenie na podpisanie umowy o udzielenie dotacji.

KROK 4
REALIZACJA INWESTYCJI

 1. Realizacja inwestycji.
 2. Zapłata za przeprowadzone prace / dostawy.

KROK 5
ROZLICZENIE DOTACJI

 1. Złożenie wniosku o rozliczenie dotacji z pełną dokumentacją rozliczeniową :
  1. wniosek o rozliczenie dotacji,
  2. kopia protokołu odbioru wykonanej inwestycji – jeśli dotyczy,
  3. oryginał faktury/rachunku wykonawcy/dostawcy inwestycji,
  4. dokumentacja fotograficzna.
 2. Ewentualne poprawki wniosku o rozliczenie dotacji.
 3. Wizyta pracownika Urzędu Miejskiego w Łomiankach w miejscu realizacji inwestycji.

KROK 6
ZAKOŃCZENIE REALIZACJI ZADANIA

 1. Akceptacja rozliczenia przez Burmistrza Łomianek.
 2. Przekazanie dotacji celowej na wskazany rachunek bankowy.
 3. Rozpoczęcie okresu trwałości inwestycji 5 lat od dnia akceptacji rozliczenia dotacji celowej.

 

Opcje strony

do góry