Oficjalny Serwis Informacyjny

Usuwanie/przesadzanie drzew i krzewów

.

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew:

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa składa się w przypadku drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

 • 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
 • 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
 • 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.
 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wzór zgłoszenia lub  napisz je samodzielnie (formularz zgłoszenia nie jest obligatoryjny).
 2. Do zgłoszenia dołącz wymagane dokumenty. W przypadku gdy zgłoszenie nie zawiera wszystkich wymaganych elementów organ, w drodze postanowienia, nakłada obowiązek uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni. W razie nieuzupełnienia zgłoszenia organ wnosi sprzeciw do zgłoszenia.

Wymagane Dokumenty

Zgłoszenie właściciela nieruchomości, o zamiarze usunięcia drzewa, zawierające:

 • imię i nazwisko wnioskodawcy,
 • oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte,
 • rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości,
 • zgodę współwłaścicieli nieruchomości (jeżeli wnioskodawca nie jest jedynym właścicielem),
 • pełnomocnictwo - w przypadku wyznaczenia pełnomocnika (oryginał lub poświadczony we właściwej formie odpis),
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa.
 1. Dokumenty należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Łomiankach, ul. Warszawska 115 lub wysłać pocztą.
 2. Organ prowadzący sprawę w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin w celu ustalenia:
  1. nazwy gatunku drzewa,
  2. obwodu pnia ustalonego na wysokości 5 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:

a)posiada kilka pni – obwodu każdego z tych pni,

b) nie posiada pnia – obwodu pnia poniżej korony drzewa. 

 1. Po dokonaniu oględzin organ w terminie 14 dni może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. 
 2. Decyzja zostanie dostarczona pocztą lub za pomocą systemu teleinformatycznego w przypadku gdy doręczenie pism następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie. 
 4. Organ może przed upływem terminu 14 dni, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzewa. 
 5. Zaświadczenie można odebrać osobiście w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Łomiankach.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, za pośrednictwem Burmistrza Łomianek, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Miejsce złożenia dokumentów:
Biuro Obsługi Mieszkańca, Urząd  Miejski w Łomiankach ul. Warszawska 115, parter, pok. nr 1, tel. 22 768 63 24.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Łomiankach Łomianki, ul. Warszawska 71, pok. nr 5,
tel. 22 768-62-24

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 t.j.).
 2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z  2019 r. poz. 1000 z późn. zm.)

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów zobowiązani są złożyć:

 1. osoby prawne, firmy;
 2. osoby fizyczne gdy usuniecie drzew będzie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 3. zarządcy: spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych;
 4. zarządcy dróg: gminnych, powiatowych, wojewódzkich oraz krajowych;
 5. zarząd oraz użytkownicy rodzinnych ogrodów działkowych;
 6. właściciele nieruchomości, którzy otrzymali decyzję administracyjną w sprawie wniesienia sprzeciwu dotyczącego usunięcia drzewa/drzew.
 • Pobierz, wydrukuj i wypełnij wzór wniosku napisz go samodzielnie (formularz wniosku nie jest obligatoryjny).
 • Do wniosku dołącz wymagane dokumenty. W przypadku gdy wniosek nie zawiera wszystkich wymaganych elementów, organ nakłada obowiązek uzupełnienia wniosku w wyznaczonym terminie. W razie nieuzupełnienia wniosku pozostanie on bez rozpatrzenia.
 • Dokumenty należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Łomiankach, ul. Warszawska 115 lub wysłać pocztą.
 • Czas rozpatrzenia wniosku – 30 dni, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni. Do w/w terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonywania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

Wniosek zgodnie z art. 83b ust. 1 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 t.j.) zawiera:

 1. imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
 2. oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
 3. zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4;
 4. nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
 5. obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
  a)   posiada kilka pni - obwód każdego z tych pni,
  1. nie posiada pnia - obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;
   1. wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew;
   2. miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;
   3. rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;
   4. projekt planu:
  2. nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska lub
  3. przesadzenia drzewa lub krzewu

- jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;

 1. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;
 2. zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15, jeżeli zostało wydane.
 3. oświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie:

 1. krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;
 2. krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;
 3. drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
  a)   80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
  b)   65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
 4. 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew;

3a)    drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;

3b)    drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;

 1. drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;
 2.  drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;
 3. drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;
 4. drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;
 5. drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
 6. drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
 7. drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;
 8. drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową;
 9. drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000;
 10. prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;
 11. drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:
  a) jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,
  b) inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot;
 12. drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, za pośrednictwem Burmistrza Łomianek, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Miejsce złożenia dokumentów:
Biuro Obsługi Mieszkańca, Urząd  Miejski w Łomiankach ul. Warszawska 115, parter, pok. nr 1, tel. 22 768 63 24.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Łomiankach Łomianki, ul. Warszawska 71, pok. nr 5,
tel. 22 768-62-24

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 t.j.).
 2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55).
 3. Ustawa z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019   r. poz. 1292).
 4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz. U. z 2017 r. poz. 1330)
 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z  2019 r. poz. 1000 z późn. zm.).

 

Opcje strony

do góry