Oficjalny Serwis Informacyjny

PESEL biometryczny

PESEL BIOMETRYCZNY - procedura jest dostępna od 16 marca 2022 r. 
 • Od 23 marca zapisy w celu uzyskania numeru PESEL przez obywateli Ukrainy będą prowadzone wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym. 
  Tel. 22 888 98 13 czynny jest od poniedziałku do piątku, w godzinach 14.00-16.00. 

Osoby zainteresowane wyrobieniem numeru PESEL biometrycznego informujemy, że  wszystkie terminy na miesiąc kwiecień i maj są już zajęte.
Wniosek można złożyć w dowolnym urzędzie gminy. Należy to zrobić w ciągu sześćdziesięciu dni od przekroczenia granicy.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. wniosek o nadanie numeru PESEL – formularz wypełniony i podpisany przez wnioskodawcę

2. dokument potwierdzający tożsamość (paszport, Karta Polaka, ukraiński dowód osobisty, prawo jazdy, inny dokument ze zdjęciem, dla małoletniego również akt urodzenia) – zostanie sporządzona kserokopia dokumentu i załączona do wniosku

W wypadku braku jakiegokolwiek dokumentu potwierdzającego tożsamość – oświadczenie wnioskodawcy.

3. fotografia, spełniającą wymagania określone w art. 29 ustawy o dowodach osobistych

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU I ODBIORU:

Organ meldunkowy dowolnej gminy, bez względu na miejsce pobytu.

Urząd Miejski w Łomiankach ul. Warszawska 115, pok. 6

Wnioski przyjmowane będą:
poniedziałek - 10.00-17.30  
wtorek - piątek - 8.00-15.30

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Administracyjny i Spraw Obywatelskich
tel. 22 76 86 332, -310

TERMIN ODPOWIEDZI:
Bez zbędnej zwłoki

TRYB ODWOŁAWCZY:
brak (czynności materialno-techniczne)


UWAGI:

 1. Procedura nie ma zastosowania do obywateli Ukrainy którzy posiadają:
  a) zezwolenie na pobyt stały,
  b) zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
  c) zezwolenie na pobyt czasowy,
  d) status uchodźcy,
  e) ochronę uzupełniającą,
  f) zgodę na pobyt tolerowany;
 2. oraz tych którzy:
  a) złożyli w Rzeczypospolitej Polskiej wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej lub w imieniu których takie wnioski zostały złożone,
  b) zadeklarowali zamiar złożenia wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 28 ust. 1 lub art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1108 i 1918 oraz z 2022 r. poz. 583) lub których takie deklaracje zamiaru dotyczą.
   
 3. Wniosek o nadanie nr PESEL składa się osobiście na piśmie w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym czytelnym podpisem, wypełnionym przez wnioskodawcę albo przez pracownika organu gminy na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę.W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o nadanie numeru PESEL wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy lub osoba sprawująca opiekę faktyczną.
   
 4. Wniosek o zarejestrowanie pobytu uchodźcy powinien być złożony nie później niż 90 dni od dnia wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Przy składaniu wniosku obecność dziecka, które nie ukończyło 12 lat, nie jest konieczna.
 6. Komendant Główny Straży Granicznej zapewnia możliwość weryfikacji danych osoby, której ma zostać nadany numer PESEL, z danymi zgromadzonymi w rejestrze Straży Granicznej.
 7. Do danych cudzoziemca stosuje się sposób transliteracji określony w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1326)
 8. Organ gminy odmawia w drodze decyzji nadania numeru PESEL, w przypadku gdy
 • fotografia załączona do wniosku nie spełnia wymań określonych w art. 29 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych;
 • wnioskodawca odmówił  pobrania odcisków palców,
 • potwierdzenie tożsamości nastąpiło na podstawie oświadczenia, a w wyniku weryfikacji w rejestrze Straży Granicznej ustalono, że w rejestrze tym, zamieszczono serię i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy.

9.  Od decyzji o odmowie nadania numeru PESEL nie służy odwołanie.

10. W przypadku osoby, która ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność nie jest w stanie osobiście złożyć wniosku, Burmistrz zapewnia możliwość złożenia wniosku i pobrania odcisków w miejscu pobytu tej osoby.

11. W przypadku braku rodziców i opiekunów dziecka PESEL może zostać nadany z urzędu .

 

PODSTAWA PRAWNA:

 

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r.  o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U.  z 2021 r.  poz. 816 ze zm.)
 3. Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1326)
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.  z  2021r. poz. 735 ze zm.),

 

Opcje strony

do góry