Oficjalny Serwis Informacyjny

PESEL biometryczny

PESEL biometryczny (Status UKR)

PESEL BIOMETRYCZNY (Status UKR) - procedura dostępna od 16 marca 2022 r. 

Zgodnie z ustawą z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw art. 4 ust 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. otrzymuje brzmienie:

Wniosek, o którym mowa w ust. 1, obywatel Ukrainy składa osobiście w siedzibie organu wykonawczego gminy w terminie 30 dni od dnia przybycia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wniosek składa się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym czytelnym podpisem wnioskodawcy wypełnionym przez wnioskodawcę.

Інформаціявідносноскладанявнескудляотртманняномерупесельіз  статусомукр в зв'язку з законом з дня 13 січня 2023р. ПрозмінузаконупродопомогугромадянамУкраїни в зв'язкузізброїнимконфліктомнатериторіїУкраїни і іншихзаконів. Стаття 1 пункт 3а) звучитьтак: 

Внесокпроякиййдемова в статті 1, громадянинУкраїниособистоскладаєвнесок в локалізаціївиконавчогооргануобластідо 30 дніввідприбуттянатериторіюПольщі. Внесокскладається в письмовійформі з підписом (ім'я, прізвище) написанимвідруки. Підпиставнесокповиненвиповнетиособистозаявник.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. wniosek o nadanie numeru PESEL – formularz wypełniony i podpisany przez wnioskodawcę

2. dokument potwierdzający tożsamość (paszport, Karta Polaka, ukraiński dowód osobisty, prawo jazdy, inny dokument ze zdjęciem, dla małoletniego również akt urodzenia) – zostanie sporządzona kserokopia dokumentu i załączona do wniosku

W wypadku braku jakiegokolwiek dokumentu potwierdzającego tożsamość – oświadczenie wnioskodawcy.

3. fotografia, spełniającą wymagania określone w art. 29 ustawy o dowodach osobistych

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU I ODBIORU:

Organ meldunkowy dowolnej gminy, bez względu na miejsce pobytu.

Urząd Miejski w Łomiankach ul. Warszawska 115, pok. 6

Wnioski przyjmowane będą:
poniedziałek - 10.00-17.30  
wtorek - piątek - 8.00-15.30

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Administracyjny i Spraw Obywatelskich
tel. 22 76 86 332, -310

TERMIN ODPOWIEDZI:
Bez zbędnej zwłoki

TRYB ODWOŁAWCZY:
brak (czynności materialno-techniczne)


UWAGI:

 1. Procedura nie ma zastosowania do obywateli Ukrainy którzy posiadają:
  a) zezwolenie na pobyt stały,
  b) zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
  c) zezwolenie na pobyt czasowy,
  d) status uchodźcy,
  e) ochronę uzupełniającą,
  f) zgodę na pobyt tolerowany;
 2. oraz tych którzy:
  a) złożyli w Rzeczypospolitej Polskiej wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej lub w imieniu których takie wnioski zostały złożone,
  b) zadeklarowali zamiar złożenia wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 28 ust. 1 lub art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1108 i 1918 oraz z 2022 r. poz. 583) lub których takie deklaracje zamiaru dotyczą; którzy korzystają z ochrony czasowej na terenie innego niż Rzeczypospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej przyznanej z powodu działań wojennych prowadzonych na terytorium Ukrainy.
 3. Wniosek o nadanie nr PESEL składa się osobiście na piśmie w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym czytelnym podpisem, wypełnionym przez wnioskodawcę albo przez pracownika organu gminy na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę.W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o nadanie numeru PESEL wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy lub osoba sprawująca opiekę faktyczną.
 4. Wniosek o zarejestrowanie pobytu uchodźcy powinien być złożony nie później niż 30 dni od dnia przybycia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Podczas składania wniosku, pobiera się od osoby, której dotyczy wniosek, odciski palców. Wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 12. roku życia, osoby od których chwilowo fizycznie nie jest możliwe pobranie odcisków któregokolwiek z palców oraz osoby od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.
 6. Komendant Główny Straży Granicznej zapewnia możliwość weryfikacji danych osoby, której ma zostać nadany numer PESEL, z danymi zgromadzonymi w rejestrze Straży Granicznej.
 7. Do danych cudzoziemca stosuje się sposób transliteracji określony w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1326)
 8. Organ gminy odmawia w drodze decyzji nadania numeru PESEL, w przypadku gdy:
 • fotografia załączona do wniosku nie spełnia wymań określonych w art. 29 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych;
 • wnioskodawca odmówił  pobrania odcisków palców,
 • potwierdzenie tożsamości nastąpiło na podstawie oświadczenia, a w wyniku weryfikacji w rejestrze Straży Granicznej ustalono, że w rejestrze tym, zamieszczono serię i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy.

9.  Od decyzji o odmowie nadania numeru PESEL nie służy odwołanie.

10.  Wyjazd z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres powyżej 30 dni, pozbawia obywatela Ukrainy uprawnień statusu UKR, który jest automatycznie zmieniany na status NUE (art.8 pkt. 24a lit. d ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności).

11. Status UKR może zostać ponownie nadany na skutek ponownego złożenia wniosku.  

 

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r.  o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.2022 poz. 583 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2023 poz.185)
 3. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U.2021  poz. 816 ze zm.)
 4. Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U.2019  poz. 1326)
 5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.  2021 poz. 735 ze zm.),

 

 

Opcje strony

do góry