Oficjalny Serwis Informacyjny

Wydawanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego - urodzeń, małżeństw, zgonów

Jednostka prowadząca sprawę:
Urząd Stanu Cywilnego
Adres: ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki 22 76 86 322, fax: 22 76 86 301
e-mail: um@poczta.lomianki.pl

Podstawa prawna:
•    Art. 44-51 ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U z 2014 r. poz. 1741 ze zm.)
•    Konwencja Nr 16 sporządzona w Wiedniu dnia 09 września 1976 r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego (Dz.U z 2004 r. nr 166, poz. 1735)
•    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 194)
•    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 225)
•    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 204)
•    Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada  2006 r. (tj. Dz.U z 2015 r. poz. 783 ze zm.)
•    Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz.U. z 2013 r.  poz. 267 ze zm.)

I.   DOKUMENTY  OD  WNIOSKODAWCY:

-  Wniosek o wydanie odpisu lub zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego.
-  Dokument tożsamości osoby uprawnionej do otrzymania dokumentu (do wglądu).
    
III.  OPŁATA  SKARBOWA: 
  
            
22 zł - odpis skrócony aktu
22 zł - wielojęzyczny odpis skrócony aktu
33 zł - odpis zupełny aktu
39 zł – odpis zupełny aktu sprzed 1 stycznia 1946 roku
24 zł - zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby
38 zł - zaświadczenie o stanie cywilny
24 zł – zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego
17 zł - pełnomocnictwo
Wpłaty należy dokonać  na konto Urzędu Miasta Łomianki:
Mazowiecki Bank Spółdzielczy
63 8009 0007 0000 1658 2001 0001


VI. TERMIN  I TRYB  REALIZACJI  ODPOWIEDZI:

W terminie do 7 – 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku, w zależności od miejsca przechowywania księgi stanu cywilnego.
 
V. JEDNOSTKA  ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego
05-092 Łomianki
ul. Warszawska 115
pokój nr 4, tel.: 22 76 86 322

VI. TRYB  ODWOŁAWCZY:

Odwołanie  do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem tutejszego urzędu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie wydania żądanego dokumentu.

VII.  UWAGI:

Wniosek o wydanie odpisu/zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.

Osoby uprawnione do otrzymania odpisu lub zaświadczenia: 
osoba, której akt dotyczy,
współmałżonek,
wstępni (rodzice, dziadkowie),
zstępni (dzieci, wnuki),
rodzeństwo,
przedstawiciel ustawowy, opiekun,
sąd, prokurator,
osoba, która wykaże interes prawny.
Zaświadczenie o stanie cywilnym jest wydawane wyłącznie osobie, której dotyczy.

Opcje strony

do góry