Oficjalny Serwis Informacyjny

Transkrypcja (przeniesienie) zagranicznego aktu stanu cywilnego

Jednostka prowadząca sprawę:
Urząd Stanu Cywilnego
Adres: ul. Warszawska 115
 05-092 Łomianki, pok. nr. 4
 22 76 86 322, fax: 22 76 86 301

Podstawa prawna:
•    Art. 104-107, art. 113 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz.1741 ze zm.)
•    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów wydanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 204)
•    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 225)
•    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 204)
•     Konwencja Nr 16 sporządzona w Wiedniu dnia 9 września 1976 roku dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego (Dz.U z 2004 r. nr 166, poz. 1735)
•     Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.)
•     Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku (t.j. Dz.U. z 2015 r. , poz. 783 ze zm.)

I.    DOKUMENTY OD WNIOSKODAWCY:

1.    Wniosek o transkrypcję (przeniesienie) zagranicznego aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu do rejestru stanu cywilnego.
2.    Oryginał zagranicznego aktu stanu cywilnego wraz z jego urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez:   
•     tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego..
•    jeżeli odpis zagranicznego aktu stanu cywilnego jest wydany na  druku wielojęzycznym – tłumaczenie nie jest wymagane. Dokument tożsamości (do wglądu).

II.     OPŁATA SKARBOWA: 50 zł


Opłatę skarbową uiszcza się na konto Urzędu Miasta Łomianki:
Mazowiecki Bank Spółdzielczy
63 8009 0007 0000 1658 2001 0001


III.    TERMIN I TRYB REALIZACJI:


 Bez zbędnej zwłoki.

 IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:


Urząd Stanu Cywilnego
Adres: ul. Warszawska 115
 05-092 Łomianki, pok. nr. 4
 22 76 86 322, fax: 22 76 86 301

V. TRYB ODWOŁAWCZY: 


Odwołanie do Wojewody Mazowieckiego  za pośrednictwem tutejszego urzędu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie transkrypcji.

 VI. UWAGI: 


Wniosek składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego. Osoby przebywające poza granicami kraju mogą złożyć wniosek za pośrednictwem konsula. Wniosek może złożyć osoba, której dotyczy zdarzenie podlegające transkrypcji, lub inna osoba, która wykaże interes prawny w transkrypcji lub interes faktyczny w transkrypcji dokumentu potwierdzającego zgon. Dokonując transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, który dotyczy obywateli polskich posługujących się również aktami stanu cywilnego sporządzonymi w Rzeczypospolitej Polskiej, kierownik urzędu stanu cywilnego dostosowuje na wniosek osoby, której akt dotyczy, pisownię danych zawartych w zagranicznym dokumencie do reguł pisowni polskiej, jeżeli wniosek taki został złożony z wnioskiem o dokonanie transkrypcji.

Opcje strony

do góry