Oficjalny Serwis Informacyjny

Zbiorniki bezodpływowe

W związku z nałożeniem na gminy obowiązku prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków, zwracamy się do Mieszkańców naszej gminy z prośbą o jak najszybsze wypełnienie i dostarczenie do Urzędu zgłoszenia używanego przez Państwa zbiornika na nieczystości ciekłe.

Obowiązek ten wynika z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 19 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (ustawa UCPG) (Dz. U. 2018r. poz. 1454).

Wpisy do ewidencji dokonywane są na podstawie zgłoszenia właściciela lub użytkownika nieruchomości, na której zlokalizowany jest zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków. W związku z powyższym, mieszkańcy Gminy Łomianki, których  nieruchomość nie została podłączona do istniejącej sieci kanalizacyjnej, zobligowani są wypełnić formularz zgłoszeniowy posiadanego zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczyć go do Urzędu Miejskiego w Łomiankach.

Formularze zgłoszeniowe dostępne są w Urzędzie Miejskim w Łomiankach (ul. Warszawska 71 i ul. Warszawska 115) oraz na stronie www.lomianki.pl

Wypełnione formularze prosimy składać:

- w Urzędzie Miejskim w Łomiankach;

- pocztą elektroniczną zbiorniki@poczta.lomianki.pl - z zastrzeżeniem że ankieta winna być podpisana certyfikowanym podpisem elektronicznym;

- przez e-PUAP - z zastrzeżeniem że ankieta winna być podpisana certyfikowanym podpisem elektronicznym.

Jednocześnie przypominamy wszystkim mieszkańcom niepodłączonym do gminnej sieci kanalizacyjnej, że zgodnie z art. 6 ust 1 ustawy UCPG właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są zobowiązani do udokumentowania - w formie zawartej umowy - korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za przedmiotowe usługi.

W związku z powyższym informujemy, iż osoby które nie podpisały jeszcze umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych, powinny to uczynić niezwłocznie.

Na terenie gminy Łomianki firmami uprawnionymi do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych są podmioty wpisane do rejestru działalności regulowanej.

Aktualny wykaz podmiotów znajdą Państwo na stronie https://bip.lomianki.pl/bip/urzad-miejski/rejestry-i-ewidencje/8174,Wydzial-Gospodarki-Komunalnej.html

 

 

Opcje strony

do góry