Oficjalny Serwis Informacyjny

Przyjmowanie wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wypełniony formularz CEIDG-1
 2. Dowód osobisty lub paszport do wglądu
 3. W przypadku osób, o których mowa w art. 13 ust. 2, 4, 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, dane dokumentu potwierdzającego status pobytu na terytorium RP (oryginał dokumentu do wglądu).

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU I ODBIORU:
Referat Funduszy Zewnętrznych i Działalności Gospodarczej, Urząd Miejski w Łomiankach, ul. Parkowa 2, tel. 22 888 98 56 lub 666 834 548 

OPŁATY:
Brak.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Minister Rozwoju.
 
TERMIN ODPOWIEDZI:
Najpóźniej następnego dnia roboczego od dnia złożenia wniosku.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Brak.

UWAGI:
Wniosek o wpis do CEIDG można złożyć:

 1. Bezpośrednio w CEIDG poprzez stronę www.biznes.gov.pl pod warunkiem posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego,
 2. Osobiście w dowolnym urzędzie miasta/gminy,
 3. Drogą pocztową (wydrukowany wniosek podpisany profilem zaufanym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub poświadczony notarialnie).

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (t.j. Dz. U. 2022.541 ze zmianami)
 2. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. 2023.02.02 ze zmianami)
 3. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. 2018. 650 ze zmianami)
 4. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. 2022.470 ze zmianami)
 5. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (t.j. Dz. U. 2018. 648 ze zmianami)
 6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2022.2142).
 7. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2022.2000)
 8. Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (t.j. Dz.U.2021.170 ze zmianami)

Opcje strony

do góry