Oficjalny Serwis Informacyjny

Przyjmowanie wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

WYMAGANE DOKUMENTY
1.Wypełniony formularz CEIDG-1
2.Dowód osobisty lub paszport do wglądu
3.W przypadku osób, o których mowa w art. 13 ust. 2, 4, 5ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, dane dokumentu potwierdzającegostatus pobytu na terytorium RP (oryginał dokumentu do wglądu).

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU I ODBIORU:
Referat Funduszy Zewnętrznych i Działalności Gospodarczej, ul.Parkowa 2, tel.22 888 98 56 lub 666 834 548 

OPŁATY:
Brak.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Minister Rozwoju.
 
TERMIN ODPOWIEDZI:
Najpóźniej następnego dnia roboczego od dnia złożenia wniosku.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Brak.

UWAGI:
Wniosek o wpis do CEIDG można złożyć
1. bezpośrednioelektronicznie do CEIDG,
2. osobiście w dowolnym urzędzie gminy,
3. drogą pocztową (własnoręczność podpisu wnioskodawcypoświadczona notarialnie)
4. telefonicznie, pod numerem 801 055 088

PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. 2019. 1291 t.j.)
2. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2019. 1292 t.j.)
3. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. 2018. 650 t.j. ze zmianami)
4. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. 2019. 1079 t.j. )
5. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz. U. 2018. 648 t.j)
6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2019. 1000 t.j.).
7. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020. 256 t.j.)

Wnioski- ewidencji działalności gospodarczej

Opcje strony

do góry