Oficjalny Serwis Informacyjny

Wydawanie duplikatów zaświadczeń i decyzji dotyczących ewidencji działalności gospodarczej

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.      Podanieo wystawienie duplikatu,

2.     Dowód osobisty do wglądu.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU I ODBIORU:
Referat Funduszy Zewnętrznych i Działalności Gospodarczej, ul.Parkowa 2,tel.22 888 98 56 lub 666 834 548 

OPŁATY:
Osoba wnosząca o wydanie duplikatu zobowiązana jest przedłożyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości  5,00 zł od każdej pełnej lub zaczętej stronicy.


Zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dokonać w formie gotówkowej w Mazowieckim Banku Spółdzielczym, Łomianki ul. Szpitalna 8 lub bezgotówkowej przelewem, przekazem na rachunek bankowy:


Mazowiecki Bank Spółdzielczy

nr 63 8009 0007 0000 1658 20010001    
Gmina Łomianki, 05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115.

 


TERMIN ODPOWIEDZI:
Niezwłocznie.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

UWAGI:
Brak.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Łomiankach, ul.Parkowa 2, tel. 22 768 62 10

PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. 2019. 1291 t.j.)
2. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2019. 1292 t.j.)
3. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. 2018. 650 t.j. ze zmianami)
4. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. 2019. 1079 t.j. )
5. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz. U. 2018. 648 t.j)
6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2019. 1000 t.j.).
7. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018. 2096 t.j. ze zmianami)

Opcje strony

do góry