Oficjalny Serwis Informacyjny

Informacje i zalecenia dla przedsiębiorców

1. Wsparcie z ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej

1.1. Świadczenie postojowe

Rodzaj pomocy i warunki

Kogo dotyczy

Termin składania wniosków

Wniosek

Ile razy można złożyć wniosek

Kwota pomocy

świadczenie postojowe (zwykłe) - działalność gospodarcza

osoby, która prowadzi działalność gospodarczą na podstawie przepisów Prawa przedsiębiorców

najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii

RSP-D

1 raz

1300 zł
lub 2080 zł

świadczenie postojowe (zwykłe) działalność gospodarcza - kontynuacja

osoby, która prowadzi działalność gospodarczą na podstawie przepisów Prawa przedsiębiorców

najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii

RSP-DK

2 razy

1300 zł
lub 2080 zł
(w wysokości wcześniej wypłaconego świadczenia postojowego)

świadczenie postojowe (zwykłe) - umowy cywilnoprawne

osoba, która wykonuje umowę cywilnoprawną (agencyjną, zlecenie, inną umowę o świadczenie usług)

najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii

RSP-C
(gdy wniosek składa zleceniodawca) RSP-CZ
(gdy wniosek składa zleceniobiorca)

1 raz

2080 zł lub w wysokości sumy wynagrodzeń z umów (jeśli suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1299,99 zł

świadczenie postojowe (zwykłe) umowy cywilnoprawne - kontynuacja

osoba, która wykonuje umowę cywilnoprawną (agencyjną, zlecenie, inną umowę o świadczenie usług)

najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii

RSP-CK

2 razy

taka sama wysokość jak wcześniej wypłacone świadczenie postojowe

świadczenie postojowe branżowe

osoby, która prowadzi działalność gospodarczą na podstawie przepisów Prawa przedsiębiorców: pilot wycieczek i przewodnik turystyczny

najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii

RSP-DB

1 raz

2080 zł

świadczenie postojowe branżowe

osoby, która prowadzi działalność gospodarczą na podstawie przepisów Prawa przedsiębiorców: agent turystyczny

najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii

RSP-DB

1 raz

2080 zł

świadczenie postojowe branżowe (kolejny raz - kontynuacja)

osoby, która prowadzi działalność gospodarczą na podstawie przepisów Prawa przedsiębiorców: pilot wycieczek, przewodnik turystyczny i agent turystyczny

najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii

RSP-DK

2 razy

2080 zł

dodatkowe świadczenie postojowe (branżowe)

osoba, która prowadzi działalność gospodarczą na podstawie przepisów Prawa przedsiębiorców, o określonym PKD

najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii

RSP-DD

1 raz

2 080 zł
albo 1 300 zł
(w wysokości wcześniej wypłaconego świadczenia postojowego)

dodatkowe świadczenie postojowe (branżowe) - kontynuacja

osoba, która prowadzi działalność gospodarczą na podstawie przepisów Prawa przedsiębiorców,
o określonym PKD

najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii

RSP-DD

2 razy

2 080 zł
albo 1 300 zł
(w wysokości wcześniej wypłaconego świadczenia postojowego)

jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą

osoba, która prowadzi działalność gospodarczą na podstawie przepisów Prawa przedsiębiorców jako rodzaj przeważającej działalności oznaczoną określonym PKD

najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii

RSP-DD6

1 raz

2 080 zł
albo 1 300 zł
(w wysokości wcześniej wypłaconego świadczenia postojowego)

jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne

osoba, która wykonuje umowę cywilnoprawną (agencyjną, zlecenie, inną umowę o świadczenie usług)

najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii

RSP-CD6

1 raz

2 080 zł - jeśli suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym składany jest wniosek o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe wynosi do 1 299,99 zł - to świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów

ponowne świadczenie postojowe - jednokrotne świadczenie postojowe

osoba, która prowadzi działalność gospodarczą na podstawie przepisów Prawa przedsiębiorców jako rodzaj przeważającej działalności oznaczoną o określonym PKD

najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii

RSP-DD7

1 raz

2 080 zł
albo 1 300 zł
(w wysokości wcześniej wypłaconego świadczenia postojowego)

ponowne świadczenie postojowe - maksymalnie dwukrotne świadczenie postojowe

osoba, która prowadzi działalność gospodarczą na podstawie przepisów Prawa przedsiębiorców jako rodzaj przeważającej działalności oznaczoną określonym PKD

najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii

RSP-DD7

2 razy

2 080 zł
albo 1 300 zł
(w wysokości wcześniej wypłaconego świadczenia
postojowego)

1.2. Zwolnienie z opłacania składek

Rodzaj pomocy i warunki

Kogo dotyczy

Termin składania wniosków

Wniosek

Ile razy można złożyć wniosek

Kwota pomocy

zwolnienie z opłacania składek za lipiec-wrzesień 2020 r.

płatnik składek, który prowadzi przeważającą działalność gospodarczą oznaczoną określonym PKD

do 15 marca 2021 r.

RDZ-B

1 raz za każdy miesiąc (lipiec, sierpień, wrzesień)

kwota składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP, FSFGŚP lub FEP wykazana w deklaracji rozliczeniowej za lipiec, sierpień, wrzesień 2020 r. W przypadku płatników opłacających składki na własne ubezpieczenia kwota składek naliczonych od najniższej podstawy wymiaru, która obowiązuje płatnika

zwolnienie z opłacania składek za lipiec-wrzesień 2020 r.

płatnik składek, który świadczy usługi na rzecz muzeów (o określonym PKD); prowadzi muzeum

do 15 marca 2021 r.

RDZ-M

1 raz za każdy miesiąc (lipiec, sierpień, wrzesień)

kwota składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP, FSFGŚP lub FEP wykazana w deklaracji rozliczeniowej za lipiec, sierpień, wrzesień 2020 r. W przypadku płatników opłacających składki na własne ubezpieczenia kwota składek naliczonych od najniższej podstawy wymiaru, która obowiązuje płatnika

zwolnienie z obowiązku opłacania składek za styczeń 2021 r.

płatnik składek, który prowadzi przeważającą działalność gospodarczą oznaczoną określonym PKD

od 1 lutego 2021 r.
do 31 marca 2021 r.

RDZ-B7

1 raz

kwota składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP, FSFGŚP lub FEP wykazana w deklaracji rozliczeniowej za styczeń 2021 r. W przypadku płatników opłacających składki na własne ubezpieczenia kwota składek naliczonych od najniższej podstawy wymiaru, która obowiązuje płatnika

zwolnienie z obowiązku opłacania składek za grudzień i styczeń 2021 r.

płatnik składek, który prowadzi przeważającą działalność gospodarczą oznaczoną określonym PKD

od 1 lutego 2021 r.
do 31 marca 2021 r.

RDZ-B7

1 raz za każdy miesiąc (grudzień, styczeń)

kwota składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP, FSFGŚP lub FEP wykazana w deklaracji rozliczeniowej za grudzień 2020 i styczeń 2021 r. W przypadku płatników opłacających składki na własne ubezpieczenia kwota składek naliczonych od najniższej podstawy wymiaru, która obowiązuje płatnika

zwolnienie z naliczania składek za osoby wykonujące umowę cywilnoprawną

zleceniobiorca wykonujący umowę cywilnoprawną zawartą w okresie 1.01-31.03.2021 r.

nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy zlecenia (wniosek złożony po tym terminie nie będzie rozpatrzony)

RZN

dla każdej umowy zlecenia

zwolnienie z należnych składek za okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r. dla każdej umowy zlecenia do wysokości maksymalnej kwoty podstawy wymiaru składek (nie więcej niż w wysokości 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia).

1.3. Ulgi w opłacaniu składek

Rodzaj pomocy i warunki

Kogo dotyczy

Termin składania wniosków

Wniosek

Ile razy można złożyć wniosek

Kwota pomocy


wniosek o ulgę w opłacaniu składek (odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek) bez opłaty prolongacyjnej

każdy płatnik składek

jeśli złożysz wniosek przed terminem płatności składek, nie ponosisz żadnych kosztów związanych z ulgą; jeśli wniosek złożysz po terminie opłacania składek, naliczymy Ci odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku

RDU

w zależności od sytuacji

dzięki uldze możesz opłacić składki do ZUS w dłuższym czasie, nie ma żadnych ograniczeń co do wysokości składek, których dotyczy ulga

wniosek o odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę

każdy płatnik składek

w dowolnym momencie

RDO

w zależności od sytuacji

nie będziesz musiał płacić odsetek za zwłokę od opłaconych składek, nie ma żadnych ograniczeń co do wysokości odsetek, których dotyczy ulga

wniosek o zwrot nienależnie opłaconych składek

płatnik składek

gdy dostaniesz informację o umorzeniu składek za dany okres rozliczeniowy

RZS-P

w zależności od sytuacji

kwota do zwrotu ustalana jest na podstawie stanu konta na dzień zwracania nadpłaty

 

Źródło: www.zus.pl

2. Wsparcie z PUP w ramach Tarczy Antykryzysowej

2.1. Usługi realizowane przez Wojewódzkie Urzędy Pracy

 1. Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników z określonych branż w ramach FGŚP (art.15gga),
 2. Wsparcie dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (art. 15g),
 3. Rozliczenie wniosku w zakresie otrzymanych środków na ochronę miejsc pracy z FGŚP (art.15g),
 4. Dofinansowanie ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wynagrodzeń pracowników, którzy wykonują czynności zawodowe dotyczące zabytku lub infrastruktury z nim związanej (art. 15ga),
 5. Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników nieobjętych przestojem, przestojem ekonomicznym albo obniżonym  wymiarem czasu pracy (art. 15gg),
 6. Rozliczenie wniosku w zakresie otrzymanych środków na ochronę miejsc pracy
  z  FGŚP (art.15gg)

2.2. Usługi realizowane przez Powiatowe Urzędy Pracy

 1. Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy określonych branż (Rozp. rozdz. 3),
 2. Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców (art. 15zzd),
 3. Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych (art. 15zzda),
 4. Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych (art. 15zzc),
 5. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców (art. 15zzb),
 6. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych (art. 15zze),
 7. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla kościelnej osoby prawnej działającej na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz
  o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, oraz jej jednostce organizacyjnej (art. 15zze2),
 8. Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy określonych branż (art.15zze4).

 Źródło: ozarowmazowiecki.praca.gov.pl

Opcje strony

do góry