Oficjalny Serwis Informacyjny

Dostosowanie licencji do wymagań określonych w ustawie o transporcie drogowym

Zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw[1][1] licencje taxi wydane przed 1 stycznia 2020 r. podlegają dostosowaniu do nowych wzorów licencji do końca tego roku. Po 31 grudnia 2022 r.  licencje wydane na starych wzorach tracą ważność. Zapraszamy do złożenia wniosku o dostosowanie licencji na przewóz taksówką do nowych wzorów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów[2][2].

Do wniosku o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką należy dołączyć następujące dokumenty w oryginale:

·       oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, osoby prowadzącej działalność gospodarczą, dotyczące spełniania wymogu dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1 ustawy o transporcie drogowym,

·       zaświadczenie/a o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku potwierdzające, że odpowiednio zatrudnieni kierowcy oraz przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy spełniają wymagania, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym - w przypadku obcokrajowców spoza Unii Europejskiej oraz spoza państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy przedstawić zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego oraz zaświadczenie o niekaralności wystawione przez właściwe organy państwa pochodzenia obcokrajowca wraz z tłumaczeniem przysięgłym - obywatele Ukrainy lub obcokrajowcy posiadający zgodę na pobyt na terytorium RP ze względów humanitarnych mogą tymczasowo zastąpić to zaświadczenie oświadczeniem,

·         aktualne orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy wszystkich zatrudnionych kierowców i przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy,

·         aktualne orzeczenia psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy wszystkich zatrudnionych kierowców i przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy,

·         prawo jazdy wszystkich zatrudnionych kierowców i przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy,

·         dowód rejestracyjny pojazdu, którym transport będzie wykonywany, z wpisem o dopuszczeniu pojazdu do ruchu jako taksówki osobowej,

·         w przypadku gdy przedsiębiorca nie figuruje w dowodzie rejestracyjnym jako właściciel pojazdu - również dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania pojazdem, wraz ze zgodą na wykorzystywanie go w celach zarobkowego przewozu osób taksówką,

·         wykaz pojazdów zawierający następujące informacje: markę/typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem,

·         wykaz kierowców,

·         świadectwo/a legalizacji taksometru/ów zainstalowanego/ych w zgłoszonym/ych do licencji pojeździe/pojazdach (jeżeli występuje),

·         dowód uiszczenia opłaty za udzielenie licencji i wypisów z tej licencji (cennik poniżej),

·         pełnomocnictwo (tylko w przypadku, gdy strona działa przez pełnomocnika).

 

Wykaz opłat:

·         10% za zmianę danych w licencji, również za wymianę licencji związaną ze zmianą organu,

·         10% za wydanie wtórnika licencji, w przypadku jej utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy,

·         25% za wydanie wtórnika licencji w przypadku jej utraty na skutek okoliczności zależnych od przedsiębiorcy,

·         11% za wydanie wypisu z licencji,

·         5% za wydanie wypisu z licencji w przypadku zmiany licencji, również przy wymianie licencji związanej ze zmianą organu,

·         1% za wydanie wtórnika wypisu z licencji.

 

Opłaty należy uiszczać na rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Łomiankach
ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki
63 8009 0007 0000 1658 2001 0001

W przypadku działania przez pełnomocnika, pełnomocnik winien przedłożyć również pisemne pełnomocnictwo oraz swój dowód osobisty. Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł. (nie podlega opłacie pełnomocnictwo udzielone przez małżonka, wstępnego, zstępnego, rodzeństwo, jednostkę budżetową lub samorządową).

 

 

Obsługę wymiany licencji prowadzi Referat Funduszy Zewnętrznych i Działalności Gospodarczej przy ul. Parkowej 2 w Łomiankach. Kontakt telefoniczny: 22 768 62 10. Informacje o wymaganych dokumentach dostępne są na stronie www.lomianki.pl w zakładce „Dla Przedsiębiorców>Licencje TAXI”. Zapraszam serdecznie do Urzędu Miejskiego w Łomiankach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opcje strony

do góry