Urząd Miejski w Łomiankach

https://www.lomianki.pl/pl/dla-przedsiebiorcow/licencje-taxi-wydawanie/8977,Wydawanie-licencji-na-wykonywanie-transportu-drogowego-taksowka.html
14.07.2024, 18:36

Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Do wniosku o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką należy dołączyć następujące dokumenty w oryginale:

 • wydruk wpisu z bazy CEiDG lub KRS,
 • oświadczenie członka(ów) organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji (oryginał),
 • zaświadczenie/a o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku potwierdzające, że odpowiednio zatrudnieni kierowcy oraz przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, spełniają wymagania, o których mowa w art. 8 ust. 3 pkt 4 ustawy o transporcie drogowym. W przypadku obcokrajowców spoza Unii Europejskiej oraz państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy przedstawić zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego oraz zaświadczenie o niekaralności wystawione przez właściwe organy państwa pochodzenia obcokrajowca wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski (odpis lub kserokopia oryginału, oryginał do wglądu),
 • aktualne orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy wszystkich zatrudnionych kierowców i przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy (kserokopia, oryginał do wglądu),
 • aktualne orzeczenia psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy wszystkich zatrudnionych kierowców i przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy (kserokopia, oryginał do wglądu),
 • wykaz zgłaszanych kierowców (załącznik do wniosku),
 • posiadanie uprawnień do kierowania pojazdem samochodowym – wydanym w Polsce prawem jazdy kategorii B (kserokopia, oryginał do wglądu),
 • dowód rejestracyjny pojazdu, którym transport będzie wykonywany, z wpisem o dopuszczeniu pojazdu do ruchu jako taksówki osobowej (kserokopia, oryginał do wglądu),
 • wykaz pojazdów (marka, typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, rodzaj tytułu prawnego dysponowania pojazdem),
 • ważne świadectwo legalizacji taksometru elektronicznego, o ile występuje (kserokopia, oryginał do wglądu),
 • w przypadku, gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem pojazdu, dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania pojazdem, którym będzie wykonywany transport (kserokopia, oryginał do wglądu),
 • oświadczenie o użytkowaniu aplikacji mobilnej, o ile występuje,
 • dowód wniesienia opłaty za wydanie licencji i wypisu/ów - potwierdzenie wpłaty z dopiskiem „opłata za licencję + wypis + nazwa firmy”:

Urząd Miejski w Łomiankach

05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115

Nr rach.: 63 8009 0007 0000 1658 2001 0001

 • ewentualne pełnomocnictwo oraz dowód wniesienia opłaty skarbowej 17 zł – potwierdzenie wpłaty na ten sam nr rachunku jak wyżej z dopiskiem „opłata za pełnomocnictwo + nazwa firmy”,

OPŁATY

1. Dla osób rozpoczynających działalność w zakresie przewozu osób taksówką opłata za udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego osób taksówką na obszarze Gminy Łomianki wynosi:

 • 200 zł - na okres 2-15 lat,
 • 250 zł - na okres 16-30 lat,
 • 300 zł - na okres 31-50 lat.

2. Ponadto pobierane są opłaty w niżej określonych wysokościach procentowych od powyższych opłat:

 • 10% za zmianę danych w licencji, również za wymianę licencji związaną ze zmianą organu,
 • 10% za wydanie wtórnika licencji, w przypadku jej utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy,
 • 25% za wydanie wtórnika licencji w przypadku jej utraty na skutek okoliczności zależnych od przedsiębiorcy,
 • 11% za wydanie wypisu z licencji dla każdego niezgłoszonego we wniosku pojazdu,
 • 10% za każdy zgłoszony we wniosku pojazd,
 • 1% za wydanie wypisu dla każdego zgłoszonego we wniosku pojazdu,
 • 5% za wymianę wypisu z licencji w przypadku zmiany licencji, również przy wymianie licencji związanej ze zmianą organu,
 • 1% za wydanie wtórnika wypisu z licencji.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU I ODBIORU
 

Referat Funduszy Zewnętrznych i Działalności Gospodarczej, Urząd Miejski w Łomiankach, ul. Parkowa 2, tel.22/888 98 56 lub 666 834 548 


TERMIN ODPOWIEDZI
 

Nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Wniosek należy złożyć z kompletem wymaganych załączników. Wniosek złożony bez wymaganych dokumentów i nieuzupełniony w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni od doręczenia wezwania, zostanie pozostawiony bez rozpoznania.

TRYB ODWOŁAWCZY


Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

 

INNE INFORMACJE


Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o transporcie drogowym organ udzielający licencji wydaje wypis lub wypisy z tej licencji w liczbie nie większej niż liczba pojazdów samochodowych określonych we wniosku o udzielenie licencji.

Zgodnie z treścią art. 14 ustawy o transporcie drogowym przewoźnik drogowy jest zobowiązany zgłaszać na piśmie organowi, który udzielił licencji, wszelkie zmiany danych nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.

Zgodnie z art. 14a ustawy o transporcie drogowym przewoźnik drogowy może zawiesić w całości albo w części wykonywanie transportu drogowego na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Zwieszając transport drogowy jest zobowiązany w terminie 14 dni od dnia, w którym rozpoczęty został okres zawieszenia zawiadomić pisemnie organ licencyjny o zawieszeniu wykonywania transportu, w zawiadomieniu należy wskazać okres na jaki zawieszono wykonywanie transportu, liczbę wypisów z licencji odpowiadającą liczbie pojazdów, którymi zaprzestano wykonywanie przewozów oraz zwrócić do Urzędu wszystkie wypisy z licencji - w przypadku zawieszenia transportu w całości lub wypisy odpowiadające liczbie pojazdów, którymi zaprzestano wykonywania przewozów - w przypadku częściowego zawieszenia przewozów.

 

PODSTAWA PRAWNA
 

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2023.775 ze zmianami)

2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym  (t.j. Dz. U. 2022.2201 ze  zmianami)
3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (t.j. Dz. U. 2021.1220 ze zmianami).

 

Opcje strony