Oficjalny Serwis Informacyjny

Prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469)
 2. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775)

 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.)
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych;
 6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi;
 7. Uchwała nr LXXXIII/587/2023 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Łomianki.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Łomianki.

 2. Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. Oświadczenie, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: “Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
 3. Kopie dowodów rejestracyjnych oraz dokument potwierdzający aktualne badania techniczne pojazdów asenizacyjnych.
 4. Dokument potwierdzający tytuł prawny do bazy transportowej.
 5. Tytuł prawny do myjni do mycia i dezynfekcji pojazdów lub oświadczenie o możliwości korzystania z myjni.
 6. Dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stacje zlewną.
 7. Wypis z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej.
 8. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

OPŁATY:

Opłata skarbowa:

 • za udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych wynosi 107,00 zł,
 • za zmianę lub kontynuację zezwolenia wynosi 53,50 zł,
 • od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17,00 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Opłaty naliczane są na podstawie art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r.  poz. 1546). Zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dokonać w formie gotówkowej w Mazowieckim Banku Spółdzielczym, Łomianki ul. Szpitalna 8 lub bezgotówkowej przelewem, przekazem na rachunek bankowy:

Mazowiecki Bank Spółdzielczy Nr 63 8009 0007 0000 1658 2001 0001,  Gmina Łomianki, 05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115. Tytułem: Opłata za zaświadczenie

SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 • osobiście: Urząd Miejski w Łomiankach ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki, poniedziałek 10°° - 18°°, wtorek, środa, czwartek, piątek: 8°° – 16°°
 • za pośrednictwem poczty: Urząd Miejski w Łomiankach, ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki

SPOSÓB I MIEJSCE ODBIORU DOKUMENTÓW:

 • osobiście: Wydział Gospodarki Odpadami, Urząd Miejski w Łomiankach, ul. Warszawska 71, 05-092 Łomianki
 • za pośrednictwem poczty na adres wskazany we wniosku za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Gospodarki Odpadami

TERMIN ODPOWIEDZI :

Do 30 dni.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem organu, który decyzję wydał w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

UWAGI:

 1. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
 2. Podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

 • przedsiębiorca zamierzający prowadzić działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków oraz transportu nieczystości ciekłych

 • gminne jednostki organizacyjne prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków oraz transportu nieczystości ciekłych na terenie własnej gminy nie mają obowiązku uzyskania zezwolenia, ale muszą spełniać warunki wymagane przy jego

Opcje strony

do góry