Oficjalny Serwis Informacyjny

Wydawanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu (poza miejscem) sprzedaży

WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu (poza miejscem) sprzedaży,
  2. Posiadanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z dowodem potwierdzającym dokonanie opłaty za korzystanie z zezwolenia (do wglądu) - nie dotyczy przedsiębiorców posiadających zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wydane przez Burmistrza Łomianek.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU I ODBIORU:
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej - ul. Parkowa 2, 
tel. 22 768 62 10

OPŁATY:
Opłata za zezwolenie:
43,75 zł - za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
43,75 zł  -  za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),
175, - zł -  za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18 % alkoholu.
Opłatę należy wnieść w formie gotówkowej lub bezgotówkowej na rachunek bankowy:

Mazowiecki Bank Spółdzielczy

nr 63 8009 0007 0000 1658 2001 0001     
Gmina Łomianki, 05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115

TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 1 miesiąca.

TRYB ODWOŁAWCZY:
1. Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
2. Zażalenie na postanowienie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 7 dni, za pośrednictwem Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej - ul. Parkowa 2
tel. 22 768 62 10

UWAGI:
Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych może być wydane przedsiębiorcy posiadające mu zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz Jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych.
Zezwolenie wydawane jest na okres do 2 dni.

PODSTAWA PRAWNA:
1.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020. 256 t.j.)
2.Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2019. 2277 t.j. ze zmianami)
3.Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców ( Dz.U.2019.1292 t.j.)
4.Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. 2018. 650 t.j. ze zmianami)
5.Uchwała Rady Miejskiej w Łomiankach Nr III/19/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i zasad usytuowania na terenie Gminy Łomianki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
6.Uchwała Rady Miejskiej w Łomiankach Nr XLII/480/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie Gminy Łomianki 

ZAŁĄCZNIKI: 

1. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia  na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia  w miejscu (poza miejscem) sprzedaży 

 

Opcje strony

do góry