Oficjalny Serwis Informacyjny

Wniosek o wydanie zezwolenia na podawanie napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na organizacji przyjęć

WYMAGANE DOKUMENTY:
1.    Wniosek o wydanie zezwolenia na podawanie napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na organizacji przyjęć.

OPŁATY:
Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych wnoszą opłatę w wysokości:
1. 525 zł - za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
2. 525 zł - za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
3. 2100 zł - za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% alkoholu.

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych wnoszą opłatę w wysokości uzależnionej od wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim:
1. 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów do 4,5% alkoholu oraz piwa jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37 500 zł,
2. 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów od 4,5% do 18%  alkoholu (z wyjątkiem piwa) jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37 500 zł,
3. 2,7% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów powyżej 18% alkoholu, jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 77 000 zł.

Opłata za korzystanie z zezwolenia wnoszona jest w każdym roku kalendarzowym, objętym zezwoleniem.
W nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia danego roku kalendarzowego należy złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim.  
Zapłaty należnej opłaty należy dokonać w formie gotówkowej w Mazowieckim Banku Spółdzielczym, Łomianki ul. Szpitalna 8
lub bezgotówkowej przelewem, przekazem na rachunek bankowy:

Mazowiecki Bank Spółdzielczy Nr 63 8009 0007 0000 1658 2001 0001     
Gmina Łomianki, 05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115.

w trzech równych ratach, w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. Są to terminy ostateczne, nie podlegające przedłużeniu ani przywróceniu.
W przypadku niezłożenia oświadczenia lub niedokonania opłaty w ustawowym terminie zezwolenie wygasa, a przedsiębiorca może ubiegać się o nowe zezwolenie po upływie 6 miesięcy.  

W roku nabycia zezwolenia lub upływu terminu ważności zezwolenia, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Przedsiębiorcom, których działalność polega na organizacji przyjęć, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych mogą być wydawane na okres do 2 lat.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU I ODBIORU:
Referat Funduszy Zewnętrznych i Działalności Gospodarczej, ul.Parkowa 2,tel.22 888 98 56 lub 666 834 548 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej - ul. Parkowa 2, tel. 22 768 62 10

TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 1 miesiąca

TRYB ODWOŁAWCZY:
Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020. 256 t.j.)
2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2019. 2277 t.j. ze zmianami)
3. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców ( Dz.U.2019.1292 t.j.)
4. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. 2018. 650 t.j. ze zmianami)
5. Uchwała Rady Miejskiej w Łomiankach Nr III/19/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i zasad usytuowania na terenie Gminy Łomianki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
6. Uchwała Rady Miejskiej w Łomiankach Nr XLII/480/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie Gminy Łomianki

ZAŁĄCZNIKI:
Wniosek o wydanie zezwolenia na podawanie napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na organizacji przyjęć [obrazek]

 

Opcje strony

do góry