Oficjalny Serwis Informacyjny

Wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu (poza miejscem) sprzedaży

WYMAGANE DOKUMENTY:
1.Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu (poza miejscem) sprzedaży.
2.Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.
3.Pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
4.Decyzja właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2018. 1541 t.j. ze zmianami).

UWAGI:
1. Zezwolenie wydaje się, gdy usytuowanie punktu sprzedaży jest zgodne z zapisami uchwały Rady Miejskiej w Łomiankach i ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, oraz gdy nie została przekroczona maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży/w miejscu sprzedaży.
2. Maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych poza miejscem sprzedaży:
- 70 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
- 70 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- 70 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu
3. Maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży:
- 35 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
- 35 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- 35 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.
4. Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony, nie krótszy niż 4 lata, a w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - nie krótszy niż 2 lata.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU I ODBIORU:
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej - ul. Parkowa 2, tel. 22 768 62 10

OPŁATY: 
Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych wnoszą opłatę w wysokości:
1.    525 zł - za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
2.    525 zł - za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
3.    2100 zł - za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% alkoholu.

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych wnoszą opłatę w wysokości uzależnionej od wartości sprzedaży w roku poprzednim:
1.    1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów do 4,5% oraz piwa jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37 500 zł,
2.    1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów od 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa) jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37 500 zł,
3.    2,7% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów powyżej 18% jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 77 000 zł.
Opłata za korzystanie z zezwolenia wnoszona jest w każdym roku kalendarzowym, objętym zezwoleniem.

W nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia danego roku kalendarzowego należy złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim. 
Zapłaty należnej opłaty należy dokonać w formie gotówkowej w Mazowieckim Banku Spółdzielczym, Łomianki ul. Szpitalna 8
lub bezgotówkowej przelewem, przekazem na rachunek bankowy

Mazowiecki Bank Spółdzielczy Nr 63 8009 0007 0000 1658 2001 0001    
Gmina Łomianki, 05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115.

w trzech równych ratach, w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. Są to terminy ostateczne, nie podlegające przedłużeniu ani przywróceniu.
W przypadku niezłożenia oświadczenia lub niedokonania opłaty w ustawowym terminie zezwolenie wygasa, a przedsiębiorca może ubiegać się o nowe zezwolenie po upływie 6 miesięcy. 
W roku nabycia zezwolenia lub upływu terminu ważności zezwolenia, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 1 miesiąca.

TRYB ODWOŁAWCZY:
1.    Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
2.    Zażalenie na postanowienie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 7 dni, za pośrednictwem Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU I ODBIORU:
Referat Funduszy Zewnętrznych i Działalności Gospodarczej, ul.Parkowa 2,tel.22 888 98 56 lub 666 834 548 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej - ul. Parkowa 2, tel. 22 768 62 10

UWAGI:
1.    Zezwolenie wydaje się, gdy usytuowanie punktu sprzedaży jest zgodne z zapisami uchwały Rady Miejskiej w Łomiankach i ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, oraz gdy punkt sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% alkoholu (z wyłączeniem piwa) mieści się w limicie ustalonym przez Radę Miejską w Łomiankach.
Limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży wynosi 70.
Limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży wynosi 25.
2.    Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony, nie krótszy niż 4 lata, a w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - nie krótszy niż 2 lata.

PODSTAWA PRAWNA: 
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020. 256 t.j.)
2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2019. 2277 t.j. ze zmianami)
3. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców ( Dz.U.2019.1292 t.j.)
4. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. 2018. 650 t.j. ze zmianami)
5. Uchwała Rady Miejskiej w Łomiankach Nr III/19/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i zasad usytuowania na terenie Gminy Łomianki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
6. Uchwała Rady Miejskiej w Łomiankach Nr XLII/480/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie Gminy Łomianki
 
ZAŁĄCZNIKI:
1. Wniosek o wydanie zezwolenia  na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu (poza miejscem) sprzedaży [obrazek]
2. Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych [obrazek]

Klauzula RODO [obrazek]
 

Opcje strony

do góry