Oficjalny Serwis Informacyjny

Wydawanie zezwoleń na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych

WYMAGANE DOKUMENTY:
1.    Pisemny wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych napojów alkoholowych.
2.    Wykaz zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych.

OPŁATY:
1,4% - wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
1,4% - wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
2,7% - wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów alkoholowych powyżej 18% alkoholu.
Zapłaty należnej opłaty należy dokonać w formie gotówkowej w Mazowieckim Banku Spółdzielczym, Łomianki ul. Szpitalna 8
lub bezgotówkowej przelewem, przekazem na rachunek bankowy
Mazowiecki Bank Spółdzielczy Nr 63 8009 0007 0000 1658 2001 0001     
Gmina Łomianki, 05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU I ODBIORU:
Referat Funduszy Zewnętrznych i Działalności Gospodarczej, ul.Parkowa 2,tel.22 888 98 56 lub 666 834 548 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Funduszy Zewnętrznych i Działalności Gospodarczej, ul.Parkowa 2,tel.22 888 98 56 lub 666 834 548 

TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 1 miesiąca.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

UWAGI:
Zezwolenie może otrzymać przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z następujących przyczyn:
1.    likwidacja punktu sprzedaży,
2.    upływ terminu ważności zezwolenia,
3.    zmiana rodzaju działalności punktu sprzedaży,
4.    zmiana składu osobowego wspólników spółki cywilnej,
5.    niezłożenie do dnia 31 stycznia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim lub niedokonania opłaty w ustawowo określonej wysokości oraz w ustawowych terminach.

Termin zezwolenia nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia.
Przedsiębiorca, który otrzymał zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu ważności zezwolenia. 

PODSTAWA PRAWNA: 
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020. 256 t.j.)
2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2019. 2277 t.j. ze zmianami)
3. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców ( Dz.U.2019.1292 t.j.)
4. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. 2018. 650 t.j. ze zmianami)
5. Uchwała Rady Miejskiej w Łomiankach Nr III/19/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i zasad usytuowania na terenie Gminy Łomianki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
6. Uchwała Rady Miejskiej w Łomiankach Nr XLII/480/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie Gminy Łomianki 
 
ZAŁĄCZNIKI: 
1. Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych [obrazek]
 

Opcje strony

do góry