Oficjalny Serwis Informacyjny

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 2021

Zadanie pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 2021” zostało dofinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

- dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

- osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego,

DOFINANSOWANIE:                      397 800,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ:             397 800,00 zł

Opcje strony

do góry