Oficjalny Serwis Informacyjny

Ks.Arcybiskup prof.dr hab. KAZIMIERZ MAJDAŃSKI

Uchwałą Rady Miejskiej nr XI/60/2003, z dnia 16 września 2003 roku, w uznaniu wybitnych zasług dla Gminy Łomianki, tytuł Honorowego Obywatela Gminy nadano Ks.Arcybiskupowi prof.dr hab. KAZIMIERZOWI MAJDAŃSKIEMU

Arcybiskup Kazimierz Majdański urodził się 1 marca 1916 r. w miejscowości Małgów (parafia Lisków) na ziemi kaliskiej. Szkołę średnią ukończył we Włocławku w 1934 r. Następnie odbywał studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku. 7 listopada 1939 r., jako alumn VI roku, został aresztowany przez Gestapo. Był więźniem obozów Sachsenhausen i Dachau; w Dachau poddany był zbrodniczym doświadczeniom pseudomedycznym. Wyświęcony na kapłana 29 lipca 1945 r. w kościele polskim w Paryżu przez Ks. Bpa Karola Radońskiego. W latach 1946-1949 studiuje na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu we Fryburgu Szwajcarskim, uzyskując w 1947 licencjat, a w 1949 doktorat z teologii, na podstawie rozprawy doktorskiej z zakresu teologii moralnej Le rôle des biens extérieurs dans la vie morale - d'aprés St. Thomas d'Aquin. W czasie studiów nawiązuje kontakty z Instytutem Pastoralnym we Fryburgu, założonym w 1943 i prowadzonym przez prof. X. von Horsteina. W latach 1949-67 Majdański nieprzerwanie prowadził wykłady z teologii moralnej szczegółowej (aretologia i sakramentologia), ze stopniową specjalizacją w zakresie etyki życia rodzinnego, oraz - okresowo - wykłady z homiletyki w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku, a w latach 1952-1957 jego wicerektorem. W latach 1949-1950 pełni funkcję zastępcy redaktora naczelnego „Ateneum Kapłańskiego”, natomiast w latach 1956-1975 jest redaktorem naczelnym tego czasopisma. W 1956 r. organizuje duszpasterstwo służby zdrowia i kieruje nim, następnie współorganizuje Komisję Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Rodzin i sieć Poradnictwa Rodzinnego. Przygotowuje program duszpasterski VII roku Wielkiej Nowenny pt. „Miłość i sprawiedliwość”. Od 1958 r. pracuje w Komisji Maryjnej i Duszpasterskiej Episkopatu Polski. został mianowany biskupem tytularnym zoroleńskim i pomocniczym włocławskim w dniu 19 listopada 1962 r . Konsekrowany przez Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego dnia 24 marca 1963 r. w katedrze włocławskiej . Jako sufragan biskupa włocławskiego i wikariusz generalny troszczył się o rozwój życia religijno-moralnego wiernych, prowadził redakcję „Ateneum Kapłańskiego”, wykładał teologię moralną w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku i Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, gdzie przeprowadził przewód habilitacyjny. Dziełem jego życia jest Instytut Wiedzy o Rodzinie w Łomiankach, związany obecnie z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Brał czynny udział w pracach II i IV sesji Soboru Watykańskiego II (29.10.1965 r. w Auli Soborowej - przemówienie w imieniu Episkopatu Polski o potrzebie szacunku dla ludzkiego życia). Uczestniczył w sympozjach biskupów europejskich i licznych międzynarodowych sympozjach i kongresach. Od 1975 r. jest członkiem Watykańskiego Sekretariatu dla Niewierzących. Organizuje w Polsce Komisję Episkopatu ds. Dialogu z Niewierzącymi. Był przewodniczącym Komisji ds. Dialogu z Niewierzącymi, a także wiceprzewodniczącym Komisji „Iustitia et Pax” i wiceprzewodniczącym Komisji ds. Duszpasterstwa Rodzin. Jako były więzień obozów angażuje się w dawanie świadectwa o martyrologii duchowieństwa polskiego w czasie II wojny światowej. Przewodniczy sekcji badań historycznych nad stratami Kościoła Katolickiego w okresie II wojny światowej. W 1970 przedstawia papieżowi Pawłowi VI i Watykańskiemu Sekretariatowi Stanu memoriał na temat strat duchowieństwa polskiego w hitlerowskich obozach koncentracyjnych. W 1975 r. składa w Monachium zeznania podczas procesu byłego lekarza hitlerowskiego, dr. H. Schütza, szefa stacji doświadczalnej w Dachau. Ogłosił pracę na temat historii obozów koncentracyjnych Będziecie moimi świadkami . W roku 1969 podejmuje pracę naukowo-dydaktyczną w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, prowadząc wykłady z zakresu teologii znaków czasu oraz teologii małżeństwa i rodziny. W 1972 r. Rada Wydziału Teologicznego ATK nadaje mu stopień doktora habilitowanego. Tematem wykładu habilitacyjnego był całokształt dorobku naukowo-dydaktycznego, a pracą syntetyzującą: Piętnastolecie wznowionego „Ateneum Kapłańskiego”. W 1972 r. otrzymuje stanowisko docenta, natomiast w 1982 tytuł profesora ATK w Warszawie. Założył pionierską placówkę naukową w zakresie nauk o rodzinie: Instytut Studiów nad Rodziną ATK. Do opracowywania programu naukowo-badawczego dla studiów nad rodziną przystąpił w 1972 r., przy współudziale konsultantów i przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych. 29.04.1975 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyraziło zgodę na utworzenie nowej placówki w Łomiankach k. Warszawy. Początkowo nosiła nazwę Zakładu Teologii Praktycznej, w 1980 r. została przekształcona w Instytut Studiów nad Rodziną. Jako Założyciel Instytutu zabiegał o jego rozwój naukowy i szeroką współpracę z ośrodkami naukowymi krajowymi i zagranicznymi. Instytut został także wyposażony przez Założyciela w odpowiednie zaplecze lokalowe oraz w pomoce dydaktyczne, wśród nich - w bibliotekę specjalistyczną. W latach 1975-1993 ks. bp K. Majdański pełni funkcję dyrektora Instytutu Studiów nad Rodziną i przewodniczącego jego Rady Naukowej, kierując całością prac naukowo-dydaktycznych i naukowo-badawczych, prowadząc wykłady z zakresu teologii małżeństwa i rodziny oraz nauk o rodzinie, seminaria magisterskie i doktoranckie .

W latach 1979-1992 ks. bp K. Majdański był ordynariuszem diecezji szczecińsko-kamieńskiej (mianowany przez papieża Jana Pawła II dn. 1.03.1979 r.), odbudowując ją i rozszerzając jej ramy organizacyjne, tak że w roku 1992 mogła być podniesiona przez papieża Jana Pawła II do godności metropolii. W diecezjalnym programie duszpasterskim ks. biskupa centralne miejsce zajęła troska o rodzinę. Zabiegał także o rozwój nauki na Pomorzu Zachodnim, utrzymując stałe kontakty z przedstawicielami świata nauki, podejmując starania o utworzenie Uniwersytetu Szczecińskiego, zakładając w Szczecinie Wyższe Seminarium Duchowne oraz filię Instytutu Studiów nad Rodziną. Powołany (1980) przez papieża Jana Pawła II na wiceprzewodniczącego i sekretarza Watykańskiego Komitetu ds. Rodziny, kieruje przygotowaniami Synodu Biskupów o Rodzinie (w przygotowaniach tych wspomagali go pracownicy Instytutu Studiów nad Rodziną). Zadania bezpośrednio związane z Synodem: czynny udział w obradach Rady Synodu, podejmującej dyskusję nad projektowanym Instrumentum laboris, przygotowanie udziału w Synodzie audytorów świeckich, przygotowanie Międzynarodowego Dnia Rodzin w Rzymie, przygotowanie Wystawy Synodalnej; w czasie obrad Synodu - wygłoszenie dwóch relacji. Uczestniczył w utworzeniu nowego dykasterium watykańskiego: Papieskiej Rady ds. Rodziny. W latach 1981-1993 był członkiem Prezydium tej Rady. W 1986 założył Instytut świecki życia konsekrowanego Świętej Rodziny, którego misją jest praca na rzecz odrodzenia współczesnej rodziny . 25.03.1992 r. Ojciec Święty Jan Paweł II podniósł ks. bpa K. Majdańskiego do godności arcybiskupiej.

11 listopada 2006 roku został odznaczony przez Prezydenta RP Orderem Orła Białego. Zmarł po długiej chorobie, 29 kwietnia 2007 r.
7 maja 2007 r, mieszkańcy Łomianek pożegnali , 91- letniego Arcybiskupa Kazimierza Majdańskiego, Honorowego Obywatela Gminy Łomianki, założyciela i wieloletniego dyrektora Instytutu Studiów nad Rodziną w Łomiankach. Arcybiskup Kazimierz Majdański, zmarł 29 kwietnia br. dokładnie w 62-rocznicę wyzwolenia obozu w Dachau. Na uroczystości żałobne, przybyli przedstawiciele Episkopatu Polski z Kardynałem Józefem Glempem – Prymasem Polski. Władze państwowe oraz Parlament RP, reprezentowali m.in.: wicepremier Roman Giertych, eurodeputowany Maciej Giertych, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji – Janusz Kaczmarek, senatorowie i posłowie. Za obronę życia i rodziny oraz wierność Kościołowi, dziękował Zmarłemu (w specjalnym liście), Papież Benedykt XVI.

List odczytał metropolita szczecińsko-kamieński, arcybiskup Zygmunt Kamiński. Arcybiskup Kazimierz Majdański, pochowany został w krypcie, w Instytucie Studiów nad Rodziną w Łomiankach.

Opcje strony

do góry