Oficjalny Serwis Informacyjny

FAQ

Zadaj pytanie Burmistrzowi

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Łomiankach jest Burmistrz Łomianek.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez adres e-mail: iod@poczta.lomianki.pl lub pisemnie na adres Urzędu Miejskiego w Łomiankach, ul. Warszawska 115, 05–092 Łomianki z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w oparciu o art. 6 ust. 1 lit :
  1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
  5. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
  6. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
 3. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji działalności Urzędu Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom umożliwiającym prawidłowe zarządzanie Urzędem oraz pozwalające na realizację zadań ustawowych. Dane powierzane i przechowywane są na podstawie i zgodnie  z obowiązującymi przepisami.
 4. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzane będą przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Ponadto Pana/Pani dane przechowywane będą na czas wskazany w przepisach prawa, instrukcji kancelaryjnej, na czas zawartych umów oraz zgodnie z terminem udzielonej gwarancji lub/i rękojmi wynikającej z umowy. Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie wydanej zgody - do momentu cofnięcia zgody bądź upływu czasu na jaki została udzielona.
 5. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,  prawo do cofnięcia zgody, w przypadku, gdy podstawą przetwarzania była wydana zgoda jak również  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 6. W przypadku danych osobowych, które są wymogiem ustawowym ich podanie jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa, w przypadku danych osobowych, które podawane są dobrowolnie, ich przetwarzanie następuje na podstawie Państwa zgody, jednakże odmowa ich podania skutkować będzie brakiem możliwości zajęcia się Państwa sprawą.
 7. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Zadaj pytanie Burmistrzowi

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych * Wymagane pole
9 * 2 =

Opcje strony

do góry