Oficjalny Serwis Informacyjny

Projekt uchwały krajobrazowej - wyłożenie do publicznego wglądu (29 sierpnia - 26 września 2022 r.)

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, na terenie Gminy Łomianki.

Na podstawie art. 37b ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz w nawiązaniu do Uchwały Nr XLVII/395/2021 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane – zwanego dalej uchwałą krajobrazową.

Projekt uchwały obejmuje cały obszar Gminy Łomianki.

Dokument zostanie wyłożony w dniach od 29 sierpnia 2022 r. do 26 września 2022 r. w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Łomiankach, ul. Warszawska 71 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Łomianek (w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne” => „Uchwała krajobrazowa”).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie uchwały krajobrazowej rozwiązaniami odbędzie się w środę 14 września 2022 r. w auli ICDS w Łomiankach, ul. Staszica 2, o godzinie 17:00.

Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona z zachowaniem aktualnych na dzień dyskusji wytycznych i zaleceń Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Uwagi do projektu uchwały krajobrazowej należy składać w formie papierowej do Burmistrza Łomianek w Urzędzie Miejskim w Łomiankach, ul. Warszawska 115, bądź drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Łomiankach,  ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki, lub w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres: um@poczta.lomianki.pl lub za pomocą platformy ePUAP, w  terminie od 29 sierpnia 2022 r. do 10 października 2022 r. Uwaga powinna zawierać: imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres i oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy. Wzór pisma dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (w zakładce Zagospodarowanie przestrzenne / Uchwała krajobrazowa).

https://bip.lomianki.pl/bip/zagospodarowanie-przest/uchwala-krajobrazowa/12209,Projekt-uchwaly-krajobrazowej-wylozenie-do-publicznego-wgladu.html

 

Burmistrz Łomianek

Małgorzata Żebrowska-Piotrak

Opcje strony

do góry