Oficjalny Serwis Informacyjny

Informacja w sprawie prac nad przygotowaniem Uchwały Krajobrazowej

W ostatnim czasie, do Urzędu Miejskiego w Łomiankach docierają pytania na temat dalszych losów tzw. Uchwały Krajobrazowej gminy Łomianki. W odpowiedzi na zainteresowanie informujemy, że po LXXI Sesji Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 stycznia 2023 r. nie zaprzestano prac nad ww. dokumentem. Podczas wspomnianej Sesji, nie było możliwości, by Rada Miejska mogła przeprowadzić głosowanie nad projektem uchwały w zaproponowanym brzmieniu. Powodem był wynik głosowania poprzedzającego rozstrzygnięcie w sprawie samej uchwały, kiedy to Rada Miejska zadecydowała o uwzględnieniu części uwag złożonych do projektu Uchwały krajobrazowej podczas jego wyłożenia do publicznego wglądu, a odrzuconych przez Burmistrza Łomianek. Wyniki głosowania opublikowane są na stronie: https://lomianki.esesja.pl/posiedzenie/88e036c3-01e0-4 - uwzględniono uwagi od 2.1 do 2.7.

W wyniku konieczności dokonania zmian w projekcie zgodnie z wolą Rady wyrażoną w głosowaniu, procedura sporządzenia tego dokumentu musi zostać powtórzona - od naniesienia korekt, przez ponowne wysłanie dokumentu do opiniowania i uzgadniania przez właściwe organy i instytucje, wyłożenie do publicznego wglądu aż do ponownego przedłożenia dokumentu do uchwalenia Radzie Miejskiej. Obecnie, w Urzędzie Miejskim w Łomiankach prowadzona jest pierwsza z wymienionych wyżej czynności - przygotowywane są zmiany w treści dokumentu. Po zakończeniu prac redakcyjnych będą podejmowane dalsze kroki proceduralne.

Reasumując, w skutek rozstrzygnięcia podjętego przez Radę Miejską z pewnością wydłużony został proces przygotowania dokumentu, a ponowne głosowanie w jego sprawie zostało znacznie odsunięte w czasie, gdyż zadecydowano o wprowadzeniu szeregu zmian. Z drugiej jednak strony nie można utożsamiać tego faktu z jednoczesnym przerwaniem lub zakończeniem procedury sporządzenia Uchwały Krajobrazowej, gdyż w obiegu prawnym nadal pozostaje ważna przyjęta niemal jednogłośnie Uchwała Nr XLVII/395/2021 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane - tzw. uchwała inicjująca procedurę przygotowania Uchwały Krajobrazowej gminy Łomianki. Uchwała ta upoważnia Burmistrza Łomianek do prowadzenia dalszych prac nad projektem aktu prawa miejscowego. Być może zmieniony dokument, zyska aprobatę Rady Miejskiej i po ponownym - trzecim już - przedłożeniu go Radzie, zostanie on uchwalony. Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia, bardzo ważne jest, by osoby mające jakiekolwiek wątpliwości związane z dokumentem wykazali aktywną postawę podczas procedury sporządzania dokumentu oraz podczas prac Komisji ds. Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego. Daje to możliwość zgłębienia wiedzy na temat procedowanego dokumentu oraz rozwiania pojawiających się wątpliwości, które mogłyby mieć negatywny wpływ na przebieg Sesji Rady Miejskiej.

Szczegółowe informacje na temat projektu Uchwały Krajobrazowej można uzyskać w dowolnym momencie procedury przygotowania dokumentu w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego, ul. Warszawska 71 pok. 15 oraz pod numerem telefonu 22 888 98 48.

Opcje strony

do góry