Oficjalny Serwis Informacyjny

Projekt uchwały krajobrazowej - II wyłożenie do publicznego wglądu (18 grudnia 2023 r. do 15 stycznia 2024 r.)

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, na terenie Gminy Łomianki.

Na podstawie art. 37b ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) i art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023r. poz. 1688) oraz w nawiązaniu do Uchwały Nr XLVII/395/2021 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane – zwanego dalej uchwałą krajobrazową.

Projekt uchwały obejmuje cały obszar Gminy Łomianki.

Dokument zostanie wyłożony w dniach od 18 grudnia 2023 r. do 15 stycznia 2024 r. w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Łomiankach, ul. Warszawska 71 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Łomianek (w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne” => „Uchwała krajobrazowa”).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie uchwały krajobrazowej rozwiązaniami odbędzie się w środę 10 stycznia 2024 r. w auli ICDS w Łomiankach, ul. Staszica 2, o godzinie 16:30.

Uwagi do projektu uchwały krajobrazowej należy składać w formie papierowej do Burmistrza Łomianek w Urzędzie Miejskim w Łomiankach, ul. Warszawska 115, bądź drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Łomiankach, ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki, lub w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres: um@poczta.lomianki.pl lub za pomocą platformy ePUAP, w terminie od 18 grudnia 2023 r. do 29 stycznia 2024 r.
Uwaga powinna zawierać: imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres i oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy. Wzór pisma dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (w zakładce Zagospodarowanie przestrzenne / Uchwała krajobrazowa).

Opcje strony

do góry