Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Zasady przyjęć do klas VII dwujęzycznych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łomianki na rok szkolny 2023/2024

W Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ireny Szewińskiej w Łomiankach przy ul. Partyzantów 31 oraz w Szkole Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach przy ul. Staszica 2 prowadzony będzie nabór uczniów do klas VII dwujęzycznych.

Nauczanie dwujęzyczne polega na nauczaniu poszczególnych przedmiotów zarówno w języku ojczystym jak i obcym i dążeniu do posługiwania się swobodnie w mowie i piśmie dwoma językami: językiem ojczystym i językiem obcym na takim samym poziomie.

Językiem obcym w klasach dwujęzycznych jest język angielski. Dodatkowo do wyboru będzie drugi obowiązkowy język obcy:

1)  w Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im Ireny Szewińskiej w Łomiankach przy ul. Partyzantów 31 – język niemiecki lub język hiszpański,

2) w Szkole Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach przy ul. Staszica 2 – język niemiecki lub język francuski.

Zasady przyjęć do klas VII dwujęzycznych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2023/2024 zostały przygotowane w oparciu o zapisy:

a) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.)

b) rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2022 r. poz. 2431).

Zasady przyjęć
Zgodnie z art. 139 ustawy Prawo oświatowe:

1. Do oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się w pierwszej kolejności ucznia tej szkoły, który: 

      1) otrzymał promocję do klasy VII;

     2) uzyskał pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w oddziale dwujęzycznym, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: 

      1) wynik sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w ust. 1 pkt 2;

     2) wymienione na świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, za oceny wyrażone w stopniu:

          - celującym – przyznaje się po 18 punktów,
          - bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów,
          - dobrym – przyznaje się po 14 punktów,
          - dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
          - dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

      3)świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem – przyznaje się 7 punktów.

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu oddział dwujęzyczny, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, tj.: 

       1) wielodzietność rodziny kandydata;

      2) niepełnosprawność kandydata;

      3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

      4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

      5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

      6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

      7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

      Kryteria, o których mowa powyżej mają jednakową wartość – 100 punktów.

4. W przypadku wolnych miejsc do oddziałów dwujęzycznych w publicznych szkołach podstawowych na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego, mogą być przyjęci kandydaci niebędący uczniami tej szkoły, którzy przystąpili do postępowania rekrutacyjnego. Przepisy ust. 1–3 stosuje się odpowiednio. 

Wniosek o przyjęcie do klasy VII dwujęzycznej składa się w sekretariacie szkoły, która prowadzi postępowanie rekrutacyjne do oddziału dwujęzycznego, w terminie od 24 kwietnia do 10 maja 2023 r. tj.:

1) Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ireny Szewińskiej w Łomiankach przy ul. Partyzantów 31,

2) Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach przy ul. Staszica 2.

Harmonogram czynności dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych w ww. szkołach w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 został określony w załączniku nr 2 do Zarządzenia Nr WAO.0050.25.2023 Burmistrza Łomianek z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia harmonogramu rekrutacji do oddziału sportowego oraz oddziału klasy VII dwujęzycznej w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łomianki na rok szkolny 2023/2024.

 

 

ag
03.02.2023 r.
grafika:canva

Opcje strony

do góry