Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Konkurs dla organizacji pozarządowych (NGO)

Burmistrz Łomianek ogłosiła otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2024 roku. Planowana kwota dotacji wynosi ponad 1,9 mln złotych.

Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie wspierania lub powierzenia zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571).

Konkurs dotyczy zadań z wielu obszarów działania samorządu:

 • ratownictwo i ochrona ludności,
 • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
 • wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 • ochrona i promocja zdrowia,
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 • działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
 • ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

W konkursie ogłoszono również 6 zadań wybranych przez mieszkańców do realizacji w procedurze ŁMP2024:

 • Gabinet Zaufania,
 • Pomoc Psychologiczna dla Mieszkańców Łomianek,
 • KLUB - MUZYCZNE ŁOMIANKI,
 • Klub Kreatywnych Dzieci,
 • Zdrowy Kręgosłup,
 • Zdrowo na sportowo – bezpłatne zajęcia ruchowe dla kobiet: pilates, fitness, joga, samoobrona.

Nabór ofert odbywa się poprzez system Witkac i potrwa do 28 grudnia 2023 r., do godz. 16:00.

Złożone oferty oceni komisja konkursowa, którą powoła Burmistrz. Do pracy w komisji konkursowej Burmistrz zaprosiła organizacje pozarządowe.

Oferty zostaną poddane ocenie formalnej i merytorycznej. Oceniana będzie m.in. dotychczasowa współpraca z oferentem oraz wartość merytoryczna projektu i koszt jego realizacji (w tym w szczególności: uwzględnienie priorytetów wskazanych w ogłoszeniu, celowość projektu, jego atrakcyjność i poziom merytoryczny, charakter i zasięg, liczba odbiorców, spójność projektu, szczegółowość opisu projektu, zasadność i rzetelność określenia kosztów, przejrzystość kalkulacji kosztów).

Szczegóły konkursu, w tym zasady przyznawania dotacji, terminy, kryteria oceny, znajdą Państwo w ogłoszeniu https://www.lomianki.pl/pl/ngo/konkursy/7407,Ogloszone-konkursy.html

Wszelkie pytania dotyczące naboru proszę kierować do Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej (ul. Staszica 2), tel.: 22/888-9864 lub 9863.

jp
04.12.2023
grafika: canva

 

Opcje strony

do góry