Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Wybory do Mazowieckiej Izby Rolniczej 2015

W kwietniu kończy się IV kadencja Mazowieckiej Izby Rolniczej. Krajowa Rada Izb Rolniczych zarządziła wybory do izb rolniczych, w tym Mazowieckiej Izby Rolniczej. Dzień wyborów został wyznaczony na niedzielę 31 maja 2015 r.

Wybory do Mazowieckiej Izby Rolniczej 2015

W kwietniu kończy się IV kadencja Mazowieckiej Izby Rolniczej. Krajowa Rada Izb Rolniczych zarządziła wybory do izb rolniczych, w tym Mazowieckiej Izby Rolniczej. Dzień wyborów został wyznaczony na niedzielę 31 maja 2015 r.

Zasady wyborów:

1. Członkami samorządu rolniczego są osoby fizyczne i prawne będące podatnikami podatku rolnego, podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie RSP posiadający w nich wkłady gruntowe. Przysługuje im prawo kandydowania do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej i uczestniczenia w ich wybieraniu.
2. W gminie, w której powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 4 tys. ha (okręg jednomandatowy) do Rady Powiatowej MIR wybiera się jednego członka, a gdy przekracza 4 tys. ha (okręg dwumandatowy) wybiera się dwóch członków. W okręgu wyborczym stanowiącym obszar miasta na prawach powiatu, wybiera się tylko – jednego przedstawiciela.
3. W każdym powiecie ziemskim zostanie wybrana Rada Powiatowa Mazowieckiej Izby Rolniczej. W jej skład wejdą rolnicy, którzy w wyborach do tego organu, otrzymają największą ilość ważnie oddanych głosów. Rada Powiatowa MIR wybiera, ze swego składu Przewodniczącego Rady Powiatowej i delegata do Walnego Zgromadzenia Mazowieckiej Izby Rolniczej.
4. Rolnik, ubiegający się o mandat członka Rady Powiatowej MIR musi wypełnić i złożyć następujące dokumenty: zgłoszenie kandydata, oświadczenie o zgodzie na kandydowanie oraz listę członków zawierającą co najmniej 50 podpisów poparcia. Druki te można otrzymać w Oddziałach Biura Mazowieckiej Izby Rolniczej lub pobrać ze strony internetowej www.mir.pl. Czytelnie wypełnione dokumenty należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.05.2015 roku (decyduje data wpływu) na adres właściwego Oddziału Biura MIR lub złożyć w dniu 11.05.2015 r., do godz. 15:00 do Okręgowej Komisji Wyborczej w siedzibie Gminy.
5. Spis członków izby rolniczej uprawnionych do głosowania, zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie urzędu gminy/miasta najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów, tj. 17.05.2015 r. Każdy rolnik, może sprawdzić czy został w nim ujęty i wnieść w tej sprawie zażalenie.

Szczegółowe informacje o zasadach wyborów do Mazowieckiej Izby Rolniczej można uzyskać w Oddziałach Biura MIR. Powiat Warszawski Zachodni jest obsługiwany przez Oddział Warszawa na ul. Żółkiewskiego 17 w Warszawie. Tel. 22 773 53 95 w. 1 i tel./fax 22 773 55 29.

Osoby chętne do pracy w Okręgowej Komisji Wyborczej w Łomiankach proszone są o zgłaszanie swojej kandydatury  w Urzędzie Miejskim w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 71, pok. 5 w terminie do dnia 8 kwietnia 2015 r. Zgodnie z art. 3 ustawy o izbach rolniczych, członkami komisji mogą być osoby:
- fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym,
- fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych,
- członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający w tych spółdzielniach wkłady gruntowe.

O udziale w pracach komisji zdecyduje kolejność zgłoszeń. Poniżej znajdują się wszystkie niezbędne dla kandydatów dokumenty.

Instrukcja przy wypełnianiu listy poparcia dla kandydata
Lista osób popierających zgłoszenie kandydatury
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na pracę w komisji
Upoważnienie
Upoważnienie osoby prawnej
Zgłoszenie kandydata osobiste
Zgłoszenie kandydata przez osobę prawną
Zgłoszenie kandydata przez osobę upoważnioną

Opcje strony

do góry