Urząd Miejski w Łomiankach

https://www.lomianki.pl/pl/aktualnosci/komunikaty/7912,Wyprawka-szkolna-informacja-dla-rodzicow-uczniow-niepelnosprawnych.html
17.07.2024, 21:46

Wyprawka szkolna - informacja dla rodziców uczniów niepełnosprawnych

W roku szkolnym 2016/2017 uczniom niepełnosprawnym może być udzielona pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach dopuszczonych do użytku szkolnego w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r.

Wyprawka szkolna - informacja dla rodziców uczniów niepełnosprawnych

W roku szkolnym 2016/2017 uczniom niepełnosprawnym może być udzielona pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - "Wyprawka szkolna".

[obrazek]

Informacja ta skierowana jest do rodziców uczniów:
1) słabowidzących,
2) niesłyszących,
3) słabosłyszących,
4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-7
- posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.) oraz
uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do:
- klasy VI szkoły podstawowej,
- klasy III gimnazjum,
- szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
lub do:
- klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
- klas III-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,
- klas III-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,
- klas III i VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej,
- lub liceum plastycznego.

W roku szkolnym 2016/2017 ww. uczniom może być udzielona pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - "Wyprawka szkolna".

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do:
- klas I-III i VI szkoły podstawowej,
- klas III gimnazjum,
- lub szkoły ponadgimnazjalnej
dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 ustawy - w przypadku, gdy uczniowie ci nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy o systemie oświaty.

Szczegółowe informacje w załączonych materiałach:
pismo, rozporządzenie, uchwała i tabela

Opcje strony