Oficjalny Serwis Informacyjny

Ile zapłacisz

OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

  • Od 1 lipca 2021 r. stawki za odpady są naliczane od ilości zużytej wody. Miesięczna opłata za odbiór odpadów wyniesie 11,20 zł za 1m3 zużytej wody w całym gospodarstwie domowym.
  • Od tego dnia powinny być regulowane należności za odpady komunalne zgodnie z nową metodą.
  • Roczne zestawienie zużycia wody będzie wysyłane przez ZWik raz w roku. Na tej podstawie należy wyliczyć średnie miesięczne zużycie wody.

JAK OBLICZYSZ ŚREDNIE MIESIĘCZNE ZUŻYCIE WODY

  • suma ilości zużytej wody z ostatnich 6 okresów rozliczeniowych (czyli 12 miesięcy) : 12  =  średnie miesięczne zużycie wody
  • Jeśli nieruchomości nie są podłączone do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej czyli nie są opomiarowane, wówczas stosuje się uśrednioną stawkę 3 m3 miesięcznie na osobę. W taki sam sposób rozliczać się będą osoby, które są podłączone do sieci wod-kan krócej niż 12 miesięcy. 

Zgodnie z art. 6j ust. 3f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, miesięczna wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie może przekraczać 7,8 % przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzanego na 1 osobę ogółem za gospodarstwo domowe. Aktualnie maksymalna wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gospodarstwie domowym wynosi 175,48 zł. 
Wypełniając deklarację należy uwzględnić zużycie wody za 12 miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji. Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny jest zmienny i ogłaszany Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statysycznego w I kwartale każdego roku.

Opłatę za gospodarowanie odpadami można dokonać gotówką w kasie Mazowieckiego Banku Spółdzielczego (ul. Szpitalna 8 lub ul. Staszica 2) lub na swój indywidualny rachunek bankowy, uzyskany z generatora 

Wygeneruj Indywidualny rachunek bankowy do opłaty za gospodarowanie odpadami - TUTAJ

Deklaracje do pobrania TUTAJ

Opłatę należy wnosić do 15. dnia każdego miesiąca, możliwa jest zapłata z góry za kilka miesięcy. Nie czekajcie Państwo na wezwanie do zapłaty, rachunek albo fakturę z Urzędu Miejskiego, ponieważ gmina takich dokumentów nie wystawi. Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest podstawą do zapłaty.

Opcje strony

do góry