Oficjalny Serwis Informacyjny

Nowa deklaracja

Od 1 lipca 2021 r. wszyscy właściciele nieruchomości położonych na terenie Łomianek mają obowiązek złożenia nowych deklaracji.

Formularz deklaracji jest dostępny do pobrania (poniżej) oraz w budynkach Urzędu Miejskiego na ul. Warszawskiej 115 i 71.

Zgodnie z art. 6j ust. 3f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, miesięczna wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie może przekraczać 7,8 % przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzanego na 1 osobę ogółem za gospodarstwo domowe. 

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 marca 2023 roku w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem w 2023 roku, dochód rozporządzalny wyniósł  2678,30 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę, maksymalna wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gospodarstwie domowym wynosi 208,90 zł.

Wypełniając deklarację należy uwzględnić zużycie wody za 12 miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji .

Roczne zestawienie zużycia wody będzie wysyłane przez ZWiK raz w roku. Na tej podstawie będzie można zweryfikować i skorygować poprzednią deklarację (złożyć nową).

Nową deklarację możesz złożyć:

 • za pośrednictwem ePUAP
 • wysłać pocztą na adres Urząd Miejski w Łomiankach, ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki
 • osobiście w Urzędzie Miejskim przy ul. Warszawskiej 115 i 71 
Jak złożyc deklarację przez ePUAP?
 • Krok 1. Wejdź na stronę https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw
 • Krok 2. Wybierz zakładkę OCHRONA ŚRODOWISKA/Najczęściej załatwiane sprawy
 • Krok 3. Wybierz sprawę: „Deklaracja, korekta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”
 • Krok 4. Wybierz urząd, w którym chcesz złożyć deklarację tj. GMINA ŁOMIANKI
 • Krok 5. Kliknij ZAŁATW SPRAWĘ i zaleguj się przez Profil Zaufany
 • Krok 6. Wypełnij deklarację
 • Krok 7. Kliknij PODPISZ i wybierz: podpisz podpisem zaufanym, a następnie kliknij WYŚLIJ
 • Na zakończenie otrzymasz elektroniczne urzędowe poświadczenie przedłożenia deklaracji

W jaki sposób obliczyć opłatę miesięczną?
W okresie od maja do końca sierpnia br. wraz z fakturą od ZWiK, otrzymają Państwo roczne zestawienie zużycia wody (z podziałem na poszczególne okresy rozliczeniowe). Na tej podstawie należy wyliczyć średnie miesięczne zużycie wody, które należy zadeklarować.

 • suma ilości zużytej wody z ostatnich 12 miesięcy : 12  =  średnie miesięczne zużycie wody
 • Jeżeli w nieruchomości nie ma wodomierza, to zgodnie z przyjętą uchwałą podstawą obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, jest ryczałt 3 m3 od osoby zamieszkującej nieruchomość. 

W jaki sposób złoży deklarację nowy właściciel nieruchomości?
Dla nowych nieruchomości, dla których brak jest danych dotyczących średniego zużycia wody z ostatnich 12 miesięcy, przyjmowana jest norma zużycia wody wynosząca 3m3 miesięcznie na osobę (określonej na podstawie przepisów wykonawczych do ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, tj. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody i ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość.)

Jak często właściciel nieruchomości będzie zobowiązany do składania deklaracji?

 • Deklaracja będzie obowiązywała do czasu zaistnienia zmiany ilości zużytej wody (średniej miesięcznej obliczonej zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łomiankach). 
 • Właściciel czy zarządca nieruchomości nie ma obowiązku złożenia nowej deklaracji, jeśli średnie zużycie wody nie zmieniło się. 
 • Podstawą do obliczenia opłaty powinny być dane z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia deklaracji. 

Podstawa prawna - Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje za kolejne miesiące do czasu korekty deklaracji lub zmiany stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (art. 6m ust. 1d ucpg). Natomiast w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana (art. 6m ust. 2 ucpg).

Czy urząd przyjmie deklarację zmniejszającą po pół roku? Czy można dokonać aktualizacji "wstecz"?
Zużycie wody obliczone jest podstawą do ustalenia wysokości opłaty na rzecz gminy. Wartość ta nie podlega porównaniu do „bieżącego” zużycia wody. Dopiero kolejna nowa deklaracja może zmienić wysokość opłaty, jeżeli zmienione zużycie wody stanowić będzie podstawę do obliczenia nowej wartości średniego zużycia. Jedyna możliwość zmiany deklaracji za okres wsteczny, to złożenie korekty deklaracji w oparciu o informację lub fakturę korygującą uzyskaną z ZWiK.

Co w przypadku braku złożenia pierwszej oraz kolejnej deklaracji?
Brak złożenia deklaracji skutkować może dwoma konsekwencjami:

 • pracownicy urzędu wydadzą decyzję o wysokości opłaty (jako podstawa przyjęta zostanie wartość zużycia wody z faktury, a dodatkowo powstanie obowiązek zapłaty odsetek podatkowych za okres braku wpłat. Jeżeli stwierdzony zostanie brak prawidłowej segregacji odpadów może zostać naliczona podwyższona opłata 
 • w przypadku kontroli, Straż Miejska nałoży mandat za brak deklaracji; może być on nakładany co miesiąc, do czasu wykonania obowiązku złożenia deklaracji śmieciowej

Opcje strony

do góry