Oficjalny Serwis Informacyjny

Wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

 

Wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łomianki

WYMAGANE DOKUMENTY:
1.    Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (We wniosku należy podać aktualne numery ewidencyjne działek objętych wnioskiem)
2.    Kserokopia mapy ewidencji gruntów z zaznaczonym terenem, o którym mowa we wniosku lub kopia wypisu z ewidencji gruntów
3.    Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej

OPŁATA:
Opłata skarbowa:
1.    Za wydanie wypisu:
a.  do 5 stron - 30 zł
b.   powyżej 5 stron - 50 zł
2.    Za wydanie wyrysu:
a. za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 - 20 zł (nie więcej niż - 200zł).
Opłaty naliczane są na podstawie art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2015r.  poz. 783)
Zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dokonać w formie gotówkowej w Mazowieckim Banku Spółdzielczym, Łomianki ul. Szpitalna 8 lub bezgotówkowej przelewem, przekazem na rachunek bankowy:
Mazowiecki Bank Spółdzielczy Nr 63 8009 0007 0000 1658 2001 0001    
Gmina Łomianki, 05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115.
Tytułem: opłata za wypis i wyrys ze studium


MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Biuro Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Łomiankach, ul. Warszawska 115

TERMIN i SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW:
Niezwłocznie, nie dłużej niż 30 dni

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego
Urzędu Miejskiego w Łomiankach
Łomianki ul. Warszawska nr 71, pokój nr 14
tel. (22) 76-86-233, 76-86-234


PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 poz. 977 z późniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 poz. 2111 z późniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 poz. 775 z późniejszymi zmianami)

 

Opcje strony

do góry