Oficjalny Serwis Informacyjny

Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji oustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 1. Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy,
 2. Wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 3. Wydawanie decyzji o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby,


WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinien zawierać:
  • Aktualną oryginalną mapę zasadniczą  w skali 1:500 lub 1:1000 (w stosunku do inwestycji liniowych może być również w skali 1:2000), przyjętą do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zawierającą określenie granic terenu objętego wnioskiem. Kopię mapy można uzyskać w Składnicy Map Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej –
   05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Poznańska 133. Mapy w  formacie większym niż A3  należy złożyć w 4 egzemplarzach. 
  • W przypadku wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy mapa zasadnicza powinna obejmować swym zasięgiem teren wokół wnioskowanej działki, o promieniu równym trzem szerokościom frontu działki objętej wnioskiem (nie mniejszym niż 50m).
  • Określenie zapotrzebowania na wodę, energię (w tym cieplną) oraz sposobu odprowadzenia lub oczyszczenia ścieków(sanitarnych i deszczowych), a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej.
  • Określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu przedstawione w formie opisowej i graficznej:
   1. Inwestycje kubaturowe: Na kopii mapy należy przedstawić w  formie graficznej wnioskowane budynki, podać ich funkcję oraz gabaryty, określić odległość od działek sąsiednich, wskazać powierzchnie przeznaczone do przekształcenia np. pod drogi wewnętrzne, miejsca postojowe, inne tereny utwardzone, zamieścić bilans powierzchni.
   2. Inwestycje liniowe: na kopii mapy należy wrysować planowane przeprowadzenie inwestycji ze wszystkimi elementami jak złącza, słupy itp.
   3. Inwestycje drogowe: na kopii mapy należy wrysować propozycję zagospodarowania pasa drogowego z elementami takimi jak: jezdnia z ilością pasów, zjazdy z posesji , chodniki, rowy odwadniające, oświetlenie drogowe itp.
  • Określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz w przypadku braku obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko.
 2. Do wniosku o warunkach zabudowy należy dołączyć kserokopie warunków przyłączenia od zarządców sieci, z których wynika, że istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzonej inwestycji.
 3. Wypisz Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru (podmioty prawne)wydany nie później niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku.
 4. Pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika.
 5. Dowód dokonania należnych opłat skarbowych.

OPŁATY:
Opłata skarbowa:
17 zł – za dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika,
107 zł – za wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniulokalizacji inwestycji celu publicznego, 

Nie podlegają opłacie skarbowej podania i załączniki do podań, czynnościurzędowe, zaświadczenia zezwolenia oraz dokumenty stwierdzające ustanowieniepełnomocnika oraz ich odpisy (wypisy) w sprawach nauki, szkolnictwa i oświatypozaszkolnej oraz zdrowia. Nie podlegają opłacie skarbowej podania i załącznikido podań, czynności urzędowe, zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawachbudownictwa mieszkaniowego.

Zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dokonać w formie gotówkowej wMazowieckim Banku Spółdzielczym, Łomianki ul. Szpitalna 8 lub bezgotówkowejprzelewem, przekazem na rachunek bankowy
Mazowiecki Bank Spółdzielczy Nr 63 8009 0007 0000 1658 20010001    
Gmina Łomianki, 05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115.
Tytułem: Opłata za wydanie decyzji o warunkach zabudowy / Opłata za wydaniedecyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Miejsce złożenia dokumentów:
Biuro Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Łomiankach, ul. Warszawska115

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca, w przypadkach szczególnieskomplikowanych nie dłużej niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęciapostępowania

Tryb odwoławczy:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem
Burmistrza Łomianek w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego
Urzędu Miejskiego w Łomiankach
Łomianki ul. Warszawska nr 71, pokój nr 14
tel. (22) 76-86-233, 76-86-234


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 poz. 977 z późniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 poz. 2111 z późniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 poz. 775 z późniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022, poz. 840 z późniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023, poz. 645 z późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w spraw i sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tekst jednolity Dz.U. z 2003, Nr 164 poz.1588).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w spraw i oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz.U. z 2003, Nr 164 poz.1589).

Opcje strony

do góry