Oficjalny Serwis Informacyjny

Wydawanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenia o braku obowiązującego planu

Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenia o braku obowiązującego planu

  1. Wydawanie wypisów i wyrysów z obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego,
  2. Wydawanie zaświadczeń o braku obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenia o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (We wniosku należy podać aktualne numery ewidencyjne działek objętych wnioskiem).
  2. Kserokopia mapy ewidencji gruntów z zaznaczonym terenem, o którym mowa we wniosku lub kopia wypisu z ewidencji gruntów.
  3. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.


OPŁATA:
 

1. Opłata skarbowa za wypis z wyrysem uzależniona jest od ilości stron, jednakże  nie mniej  niż 70 zł.   UWAGA! WYRYS STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ WYPISU! 
     (opłata za wypis -  50 zł oraz opłata za wyrys  - 20 zł za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4  jednakże nie więcej niż – 200zł).

2. Za wydanie zaświadczenia o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 17z

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
1. Urząd Miejski w Łomiankach, ul. Warszawska 115 (punkt podawczy przy wejściu)
2. Urząd Miejski w Łomiankach, ul. Warszawska 71, pok. nr 8 (Sekretariat)


TERMIN i SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW:
Niezwłocznie, nie dłużej niż 30 dni

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego
Urzędu Miejskiego w Łomiankach
Łomianki ul. Warszawska nr 71, pokój nr 14
tel. (22) 76-86-233, 76-86-234


PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 poz. 977 z późniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 poz. 2111 z późniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 poz. 775 z późniejszymi zmianami)

Opcje strony

do góry