Oficjalny Serwis Informacyjny

Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie  krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.
2. Zaświadczenie/a o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku potwierdzające, że odpowiednio zatrudnieni kierowcy oraz przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy spełniają wymagania, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym.
3. Wykaz pojazdów zawierający następujące informacje: markę/typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem,
4. Dokumenty potwierdzające przeprowadzenie badań stwierdzających brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy i brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami oraz brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, a także odpowiednie uprawnienie do kierowania pojazdem samochodowym (prawo jazdy kategorii B).
5. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji.

OPŁATY:
1. Dla osób rozpoczynających działalność w zakresie przewozu osób taksówką opłata za udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego osób taksówką na obszarze Gminy Łomianki wynosi:
a. 200 zł - na okres 2-15 lat,
b. 250 zł - na okres 16-30 lat,
c. 300 zł - na okres 31-50 lat.

2. Ponadto pobierane są opłaty w niżej określonych wysokościach procentowych od powyższych opłat:
a. 10% za zmianę danych w licencji, również za wymianę licencji związaną ze zmianą organu,
b. 10% za wydanie wtórnika licencji, w przypadku jej utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy,
c. 25% za wydanie wtórnika licencji w przypadku jej utraty na skutek okoliczności zależnych od przedsiębiorcy,
d. 11% za wydanie wypisu z licencji dla każdego niezgłoszonego we wniosku pojazdu,
e. 10% za każdy zgłoszony we wniosku pojazd,
f. 1% za wydanie wypisu dla każdego zgłoszonego we wniosku pojazdu,
g. 5% za wymianę wypisu z licencji w przypadku zmiany licencji, również przy wymianie licencji związanej ze zmianą organu,
h. 1% za wydanie wtórnika wypisu z licencji.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU I ODBIORU:
Referat Funduszy Zewnętrznych i Działalności Gospodarczej, ul.Parkowa 2,tel.22 888 98 56 lub 666 834 548 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej  -  ul. ul. Parkowa 2
Tel. 22 768 62 10

TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 1 miesiąca.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

UWAGI:
Opłat za udzielenie licencji dokonuje się na konto Urzędu Miejskiego w Łomiankach.

INNE INFORMACJE:
Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o transporcie drogowym organ udzielający licencji wydaje wypis lub wypisy z tej licencji w liczbie nie większej niż liczba pojazdów samochodowych określonych we wniosku o udzielenie licencji.

Zgodnie z treścią art. 14 ustawy o transporcie drogowym przewoźnik drogowy jest zobowiązany zgłaszać na piśmie organowi, który udzielił licencji, wszelkie zmiany danych nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.

Zgodnie z art. 14a ustawy o transporcie drogowym przewoźnik drogowy może zawiesić w całości albo w części wykonywanie transportu drogowego na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Zwieszając transport drogowy jest zobowiązany w terminie 14 dni od dnia, w którym rozpoczęty został okres zawieszenia zawiadomić pisemnie organ licencyjny o zawieszeniu wykonywania transportu, w zawiadomieniu należy wskazać okres na jaki zawieszono wykonywanie transportu, liczbę wypisów z licencji odpowiadającą liczbie pojazdów, którymi zaprzestano wykonywanie przewozów oraz zwrócić do Urzędu wszystkie wypisy z licencji - w przypadku zawieszenia transportu w całości lub wypisy odpowiadające liczbie pojazdów, którymi zaprzestano wykonywania przewozów - w przypadku częściowego zawieszenia przewozów.

PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020. 256 t.j.)
2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym  (Dz. U. 2019. 2140 t.j. ze zmianami)
3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. 2013. 916 za zmianami).

Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresieprzewozu osób taksówką

Opcje strony

do góry