Urząd Miejski w Łomiankach

https://www.lomianki.pl/pl/dla-przedsiebiorcow/transport-drogowy/8714,Wydawanie-zezwolen-na-wykonywanie-regularnych-przewozow-osob-w-krajowym-transpor.html
2022-01-20, 17:38

Wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

WYMAGANE DOKUMENTY: 
1. Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym. 
2. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. 
3. Rozkład jazdy. 
4. Schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami. 
5. Potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków z ich właścicielami lub zarządzającymi. 
6. Zobowiązanie do zamieszczenia informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych. 
7. Cennik przewozów regularnych. 
8. Wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy. 

Informacje dodatkowe:

  • Rozkład jazdy powinien uwzględniać przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy.
  • We wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów w krajowym transporcie drogowym przedsiębiorca powinien zamieścić informację, jaką liczbę wypisów z przedmiotowych zezwoleń chce otrzymać. Liczba ta nie powinna być mniejsza, niż liczba pojazdów, którymi zamierza wykonywać przewozy. Wynika to z faktu, iż zgodnie z art. 87 ust. 1 pkt. 2 lit. a ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym, podczas wykonywania przewozu kierowca pojazdu samochodowego obowiązany jest mieć przy sobie i okazywać, na żądanie uprawnionego organu kontroli, zezwolenie lub wypis z zezwolenia.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU I ODBIORU:
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Łomiankach, ul.ul. Parkowa 2, tel. 22 768 62 10

Wniosek o udzielenia zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów w krajowym transporcie drogowym należy złożyć, w zależności od zasięgu tych przewozów,odpowiednio do:
a. wójta – jeżeli przewozy mają być wykonywane na liniach komunikacyjnych na obszarze gminy 
b. burmistrza albo prezydenta miasta – jeżeli przewozy mają być wykonywane na liniach komunikacyjnych w komunikacji miejskiej;
c. burmistrza albo prezydenta miasta, będącego siedzibą związku międzygminnego, jeżeli przewozy mają być wykonywane na terenie obszaru gmin, które utworzyły związek międzygminny;
d. prezydenta miasta na prawach powiatu – jeżeli przewozy mają być wykonywane na obszarze miasta i sąsiedniego powiatu (zezwolenie wydawane jest w uzgodnieniu z właściwym starostą);
e. starosty – jeżeli przewozy mają być wykonywane na liniach komunikacyjnych na obszarze powiatu, z wyłączeniem linii komunikacyjnych wymienionych powyżej;
f. marszałka województwa – jeżeli przewozy mają być wykonywane na liniach komunikacyjnych wykraczających poza obszar co najmniej jednego powiatu,lecz nie przekraczających granic województwa (zezwolenie wydawane jest w uzgodnieniu z właściwymi starostami);
g. marszałka województwa właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania przedsiębiorcy – jeżeli przewozy mają być wykonywane na liniach komunikacyjnych wykraczających poza obszar co najmniej jednego województwa(zezwolenie wydawane jest w uzgodnieniu z właściwymi marszałkami).

OPŁATY (zł) za pojazd według obszaru działania:

                   gmina           powiat       poza granice powiatu      poza granice województwa 

na 1 rok         100               250                    350                                   500 

do 2 lat          150               300                    400                                   550 

do 3 lat          200               350                    450                                   600 

do 4 lat          250               450                    550                                   650 

do 5 lat          300               550                    600                                   700

Za wydanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym, dla każdego pojazdu zgłoszonego do wniosku o wydanie zezwolenia,pobiera się opłatę w wysokości 1 % opłaty za wydanie zezwolenia. Należy pamiętać, iż w przypadku konieczności wydania wypisu dla pojazdu nie zgłoszonego we wniosku o wydanie zezwolenia opłata za wydanie wypisu wynosi 11% opłaty za wydanie zezwolenia (pod warunkiem że jego zgłoszenie nie wymaga wydania nowego lub zmiany zezwolenia).

TERMIN ODPOWIEDZI: 
Do 1 miesiąca     

TRYB ODWOŁAWCZY: 
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Łomiankach, ul. Parkowa 2, tel. 22 768 62 10

UWAGI: 
Zgodnie z art. 79. ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym działalność w zakresie krajowego regularnego przewozu osób może być podejmowana i wykonywana na podstawie przepisów dotychczasowych, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2016 r. Zatem zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów w krajowym transporcie drogowym mogą być wydawane na okres nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2016 r. 

PODSTAWA PRAWNA: 
1.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020. 256 t.j.)
2.Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 poz 1907 j.t.).
3.Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym(Dz. U. z 2016 poz. 1867 j.t. z późn. zm.).
4.Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji  zawodowych (Dz. U. z 2013 poz. 916).
5.Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (Dz. U. z 2012 poz. 451).

ZAŁĄCZNIKI:
1.Wniosek wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym[obrazek]

 

Opcje strony