Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Nowe zasady wykonywania przewozów pojazdami nienormatywnymi

W związku ze zmianą ustawy prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o drogach publicznych całkowicie ulega zmianie wykonywanie przewozów pojazdami nienormatywnymi. Jednocześnie uległy zmianom przepisy związane z ważeniem pojazdów przewożących ładunki sypkie i drewno.

Nowe zasady wykonywania przewozów pojazdami nienormatywnymi

W związku ze zmianą ustawy prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o drogach publicznych całkowicie ulega zmianie wykonywanie przewozów pojazdami nienormatywnymi. Jednocześnie uległy zmianom przepisy związane z ważeniem pojazdów przewożących ładunki sypkie i drewno.
    

Uelastyczniono dojazd pojazdami do załadowców i odbiorców znajdujących się przy drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich o niskiej wartości dopuszczalnego nacisku osi pojedynczej. Zmiany te spowodują z pewnością znaczne ułatwienie wykonywania przewozów. Nowe zasady przewozów nienormatywnych wchodzą w życie od 19.10.2012r.

Pojazd nienormatywny – to pojazd lub zespół pojazdów, którego naciski osi wraz z ładunkiem lub bez ładunku są większe od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej drogi w przepisach  o drogach publicznych, lub którego wymiary lub rzeczywista masa całkowita wraz z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych, przewidzianych w przepisach niniejszej ustawy;

Konieczność uzyskania zezwolenia dla pojazdu nienormatywnego:
Ruch pojazdu nienormatywnego wymaga uzyskania zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego odpowiedniej kategorii, wydawanego, w drodze decyzji administracyjnej, przez właściwy organ.

Zezwolenia na wykonywanie przewozów pojazdami nienormatywnymi będą wydawane w siedmiu kategoriach. Kategoria I i II zezwoleń będzie wydawana dla ładunków podzielnych natomiast kategorie od III do VII będą wydawane dla ładunków niepodzielnych. Zgodnie z definicją ładunku niepodzielnego podaną w art. 2 pkt 35b ustawy prawo o ruchu drogowym ładunek niepodzielny to ładunek, który bez niewspółmiernie wysokich kosztów lub ryzyka powstania szkody nie może być podzielony na dwa lub więcej mniejszych ładunków.

Wysokość opłat za wydanie zezwolenia regulują przepisy rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz. U z 2012 r. poz. 366)

Opcje strony

do góry